UCHWAŁA Nr 133

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lutego 2000 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Szefa Kancelarii Senatu do zakupu lub zlecania jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych dokonywania zakupu pojedynczych egzemplarzy sprzętu i wyposażenia o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł, celem ich przekazania na potrzeby Polonii i Polaków na Wschodzie, stosownie do otrzymanych wniosków oraz sfinansowania kosztów przejazdu i pobytu gości polonijnych zapraszanych przez organy Senatu lub Kancelarię Senatu

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 roku w ramach rozdziału 9995, części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 150.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zlecenie zakupu jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych wymaga zawarcia umowy określającej szczegółowe zasady wykonania zleconego zadania państwowego, terminy przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia.

§ 4.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK