UCHWAŁA Nr 132

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lutego 2000 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań inwestycyjnych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w wysokości 17 200 000 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, na realizację zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do realizacji zadań w wysokości 6,5 % całkowitej kwoty dotacji na zadania inwestycyjne, tj. kwotę 1 118 000 zł (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy złotych).

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Stowarzyszeniu w ramach ustalonej dotacji na wniosek Stowarzyszenia.

§ 3.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Stowarzyszenia podejmuje każdorazowo Szef Kancelarii Senatu.

§ 4.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 132
Prezydium Senatu
z dnia 29 lutego 2000 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 roku

L.p.

Nazwa zadania

Zakres prac do wykonania w 2000 r

Kwota nakładów w zł (brutto)

Uwagi

1

2

3

4

5

LITWA

1.

Dom Polski w Wilnie

Prace budowlano - wykończeniowe

6.981.000

Zakończenie zadania inwestycyjnego w 2000 roku

2.

Remonty szkół polskich na Litwie

Remonty obiektów szkolnych, różne zakresy robót, wybrano 7 szkół

1.000.000

Realizacja w cyklu jednorocznym

3.

Rozbudowa szkoły polskiej wraz z siedzibą oddziału Związku Polaków na Litwie w Landwarowie

Roboty budowlane stanu surowego

500.000

Jednoczesna realizacja trzech zadań inwestycyjnych:

-rozbudowy szkoły

-budowy siedziby Oddziału ZPL

-pomieszczenia dla "Świetlicy Polskiej"

4.

Remont Domu Polskiego w Druskiennikach

Roboty wykończeniowe

130.000

Zakończenie zadania inwestycyjnego w 2000 roku

5.

Zakup lokalu dla Domu Polskiego w Solecznikach

Trwa analiza przedstawionych propozycji

60.000

Realizacja w cyklu jednorocznym

6.

Zakup lokalu dla Domu Polskiego w Kiejdanach

j.w.

20.000

Realizacja w cyklu jednorocznym

UKRAINA

7.

Rozbudowa Szkoły Polskiej w Mościskach

Prace przygotowawcze i projektowe

100.000

Realizacja zadania w cyklu wieloletnim

8.

Budowa Szkoły Polskiej w Strzelczyskach

j.w.

200.000

Stowarzyszenie zawarło umowy z TPSiIG oraz administracją państwową w Mościskach

9.

Budowa Szkoły Polskiej w Gródku Podolskim

Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego

1.500.000

Realizacja zadania w cyklu wieloletnim

10.

Szkoła Polska nr 24 we Lwowie

Remont i nadbudowa obiektu

400.000

I etap - nadbudowa i wymiana klatki schodowej; realizacja w cyklu dwuletnim.

11.

Remont Domu Polskiego w Symferopolu

II etap - remont byłej kotłowni, prace wykończeniowe

40.000

Zakończenie w 2000 roku

12.

Budowa Kościoła w Żółtym Brodzie

Roboty budowlane stanu surowego

20.000

Partycypacja w kosztach budowy

13.

Remont pokrycia dachowego Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie

Wymiana miedzianego pokrycia dachowego nad kościołem i prezbiterium

387.000

Realizacja w cyklu dwuletnim

14.

Remont Domu Polskiego w Czerniowcach na Ukrainie

Centralne ogrzewanie, ścianki działowe, podłogi, instalacje elektryczne

28.000

Realizacja w cyklu dwuletnim

FRANCJA

15.

Remont Biblioteki Polskiej w Paryżu

Remont - partycypacja w kosztach

700.000

W br. opracowanie ekspertyzy i dokumentacji technicznej; realizacja w cyklu wieloletnim

 

ŁOTWA

16.

Rozbudowa Szkoły Polskiej w Krasławie

Roboty budowlane stanu surowego zamkniętego

700.000

Realizacja w cyklu wieloletnim

17.

Remont szkoły polskiej w Jekabpilsie

Roboty remontowe pomieszczeń oddanych przez Fundację

80.000

Adaptacja pomieszczeń na salę gimnastyczną oraz klasy

18.

Remont obiektu dla Szkoły Polskiej w Daugawpilsie

Remont instalacji c.o. wod.-kan., wymiana posadzek, okien, malowanie

420.000

Miasto odkupiło były Dom Kultury i przeznaczyło obiekt dla Polskiej Szkoły Średniej; zakończenie robót w 2000 r.

BIAŁORUŚ

19.

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Witebsku

Remont kapitalny i adaptacja - wszystkie rodzaje robót

500.000

Realizacja w cyklu dwuletnim

20.

Remont i adaptacja Domu Polskiego w Iwieńcu

Prace projektowe, roboty budowlane i instalacyjne

900.000

Remont w cyklu jednorocznym

21.

Zakup obiektu wraz z działką dla Domu Polskiego wraz z częścią oświatową w Mińsku

Trwa analiza przedstawionych propozycji

 

350.000

Realizacja w cyklu jednorocznym

PARAGWAJ

22.

Budowa Domu Polskiego w Carmen del Parana

Wszystkie rodzaje robót wykończeniowych

100.000

Zakończenie zadania inwestycyjnego w 2000 r.

NIEMCY

23.

Zakup obiektu dla Katolickiego Centrum "Concordia" Herdorf - Dermbach

 

500.000

Partycypacja w kosztach

AUSTRALIA

24.

Remont i modernizacja Klubu Polskiego w Ashfield

Wymiana instalacji elektrycznych, dachu, malowanie

350.000

Realizacja w cyklu jednorocznym

ARGENTYNA

25.

Budowa Domu Polskiego w Coronel du Graty (prowincja Chaco) w Argentynie

Zadaszenie z konstrukcji stalowej bez ścian zewnętrznych: kuchnia, w.c., posadzki

74.000

Realizacja w cyklu jednorocznym

BRAZYLIA

26.

Budowa Domu Polskiego w Sao Mateus do Sul

Zakup materiałów

100.000

Partycypacja w kosztach budowy w wysokości 1/6 wartości kosztorysowej

WĘGRY

27.

Dom Stowarzyszenia Katolików Polskich w Budapeszcie

Prace projektowe

60.000

Realizacja w cyklu wieloletnim

POLSKA

28.

Domy Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Remont obiektów zabytkowych - kolejny etap

1.000.000

Remonty:

DP w Warszawie

DP w Rzeszowie

DP w Pułtusku

   

Razem

17.200.000