UCHWAŁA Nr 131

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lutego 2000 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110 poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz Nr 12, poz. 136) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w wysokości 22 000 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań w wysokości 15% całkowitej kwoty dotacji na zadania programowe, tj. kwotę 3 300 000 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych).

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 119 Prezydium Senatu z dnia 25 stycznia 2000 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 131
Prezydium Senatu
z dnia 29 lutego 2000 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 roku

I. PROGRAM OŚWIATOWO - EDUKACYJNY

SUMA BRUTTO

7.551.530 zł

SUMA NETTO

6.418.800 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

1.132.730 zł

I.1

Międzyszkolna wymiana i studyjne pobyty śródroczne uczniów i studentów, maturzystów zdających polskie matury z polskich szkół i punktów nauczania z zagranicy, olimpiady przedmiotowe. Intensyfikowanie działania szkół patronackich. We wszystkich wymienionych formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji przedstawicieli Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tych zadań.

ilość planowanych imprez -36

ilość osób - 1550 średni czas trwania imprezy - 7-14 dniowe

SUMA NETTO 734.000 zł

I.2

Organizowanie warsztatów, kursów, szkół języka polskiego i kultury polskiej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, konferencji metodycznych i językowych dla nauczycieli i studentów polskich z zagranicy, praktyk pedagogicznych, warsztatów bibliotekarskich. We wszystkich wymienionych formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji przedstawicieli Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tych zadań.

ilość planowanych imprez - 51 ilość osób - 3000 średni czas trwania imprezy - 14 dni

SUMA NETTO 2.111.000 zł

I.3

Organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży, studentów i osób dorosłych, staże lekarskie, dziennikarskie, kursy z zakresu biznesu, gospodarki i ekonomii dla środowisk polskich. Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych i doskonalenie ich stało się podstawą organizacji wielu form kursów zawodowych, w tym szczególnie doskonalenia zawodowego personelu medycznego pochodzącego ze środowisk polskich na Wschodzie. Realizacja tych zadań wymaga podróży służbowych pracowników Stowarzyszenia do środowisk polskich i polonijnych w celu zorientowania się w sytuacji tych środowisk i przeprowadzenia rekrutacji na organizowane imprezy.

ilość planowanych imprez - 29

ilość osób - 1000 średni czas trwania imprezy - 14-21 dni

SUMA NETTO 542.800 zł

I.4

Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych dla szkół, podręczników szkolnych do nauki języka polskiego, geografii, historii, pomocy dydaktycznych video kaset, itp.

SUMA NETTO 600.000 zł

I.5

Organizowanie spotkań z polonijnymi studentami, uczniami, stażystami, organizacja życia klubowego studentów polonijnych studiujących w Polsce, organizacja Klubów Młodych Polaków

Ilość planowanych imprez - 16

Ilość osób - 1350 średni czas trwania imprezy - spotkania przez cały rok

SUMA NETTO 131.000

I.6

Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z harcerskich środowisk polonijnych za granicą oraz kursów instruktorskich.

Ilość planowanych imprez - 22

Ilość osób - 2000 średni czas trwania imprezy - od kilkudniowych do 21-dniowych obozów

SUMA NETTO 500.000 zł

I.7

Pobyty wakacyjne, kolonie społeczne, pobyty dzieci i młodzieży polonijnej u rodzin w Polsce.

ilość planowanych imprez - 40

ilość osób - 2000 średni czas trwania imprezy - 14-21 dniowe pobyty

SUMA NETTO 800.000 zł

I.8

Organizowanie i współudział w konferencjach, sympozjach naukowych i popularno - naukowych poświęconych Polonii i Polakom za granicą; Polonijne Spotkanie Businessu, spotkanie Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych oraz współudział w organizacji

IV Kongresu Polonii Medycznej.

ilość planowanych imprez - 15

ilość osób - 600 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA NETTO 600.000 zł

I.9

Wydawanie podręczników, książek metodycznych, poradników dla nauczycieli, oraz dofinansowanie publikacji nt. Polaków za granicą.

planowane jest dofinansowanie wydania 20 pozycji

SUMA NETTO 400.000 zł

II.WSPIERANIE KULTURY W POLONIJNYCH I POLSKICH ŚRODOWISKACH

SUMA BRUTTO 5.598.820 zł

SUMA NETTO 4.759.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 839.820 zł

II.1

Organizacja Dni Polskich, przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych

i polskich za granicą.

ilość planowanych imprez - 30

ilość osób - 600 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA NETTO 481.000 zł

II.2

Występy twórców i zespołów polonijnych w Polsce, konkursy plastyczne oraz współorganizowanie imprez promujących kulturę polską w kraju dla środowisk polskich i polonijnych.

ilość planowanych imprez - 55

ilość osób - 3300 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA NETTO 695.000 zł

II.3

Organizowanie wystaw artystów polonijnych w Polsce.

ilość planowanych wystaw - 25

SUMA NETTO 279.000 zł

II.4

Wspieranie działalności instytucji kultury polskiej, a w szczególności Biblioteki Polskiej w Paryżu.

SUMA NETTO 150.000 zł

II.5

Organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców polonijnego ruchu artystycznego, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych dla dziecięcych i młodzieżowych polonijnych zespołów folklorystycznych, chóralnych, muzycznych, teatralnych, konkursów recytatorskich oraz dla organistów, dofinansowanie Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie.

ilość planowanych imprez - 28

ilość osób - 2300 średni czas trwania imprezy - od kilkudniowych do 14 dniowych

SUMA NETTO 809.000 zł

II.6

Prowadzenie studium dla dyrygentów chórów polonijnych, studium dla choreografów i kierowników polonijnych zespołów folklorystycznych, studium kultury polskiej, studium tańców polskich, warsztaty etnograficzne.

ilość planowanych imprez - 4

ilość osób - 420 średni czas trwania imprezy - 14 dniowe spotkania

SUMA NETTO 500.000 zł

II.7

Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych w świecie strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych oraz pomocy repertuarowych.

SUMA NETTO 90.000 zł

II.8

Organizowanie i współudział w imprezach związanych z obchodami rocznic narodowych

SUMA NETTO 150.000 zł

II.9

Prowadzenie prac z zakresu specjalistycznej pomocy konserwatorskiej przy odbudowie i odnawianiu polskich zabytków poza krajem, prowadzenie dokumentacji wybranych zagadnień przez Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju

SUMA NETTO 355.000 zł

II.10

X Światowy Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie

ilość osób - 800 średni czas trwania imprezy - 14 dni

SUMA NETTO 600.000 zł

II.11

IV Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu

ilość osób - 360 średni czas trwania imprezy - 7 dni

SUMA NETTO 405.000 zł

II.12

Opracowywanie zbiorów polonijnych gromadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku. Tworzenie bazy heraldycznej i genealogicznej.

SUMA NETTO 245.000 zł

III. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POLONIJNYCH

SUMA BRUTTO 3.611.770 zł

SUMA NETTO 3.070.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 541.770 zł

III.1

Spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i polonijnych ze świata oraz przygotowanie Zjazdu Polonii Świata 2001 r.

SUMA NETTO 470.000 zł

III.2

Zakup wyposażenia dla siedzib domów polskich, organizacji polskich i parafii, opłaty czynszów i koszty utrzymania lokali polskich stowarzyszeń.

SUMA NETTO 900.000 zł

III.3

Dofinansowanie działalności programowej polskich i polonijnych organizacji społecznych.

SUMA NETTO 1.300.000 zł

III.4

Realizacja programu "Strefy Żywieniowej Miasta Wilna", programu edukacyjnego dla rolników i ogrodników polskich na Wschodzie, w tym zakup i ekspedycja maszyn rolniczych, nasion, nawozów dla rolników na Litwie, Białorusi, Rumunii i Ukrainie.

SUMA NETTO 400.000 zł

IV. PROGRAM POMOCY SOCJALNEJ

SUMA BRUTTO

1.470.590 zł

SUMA NETTO

1.250.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

220.590 zł

IV.1

Pomoc rzeczowa i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej, kombatantów, sierot, osób chorych (zakupy żywności, odzieży, leków, leczenie szpitalne i sanatoryjne).

SUMA NETTO 500.000 zł

IV.2

Fundusz stypendialny dla uczniów i studentów polonijnych

SUMA NETTO 350.000 zł

IV.3

Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i pobytów leczniczo-sanatoryjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych.

ilość planowanych imprez - 10

ilość osób - 350 średni czas trwania imprezy -14- 21 dniowe turnusy

SUMA NETTO 400.000 zł

V. PROGRAM POMOCY POLAKOM W KAZACHSTANIE NA SYBERII I AZJI ŚRODKOWEJ ( W TYM POMOC DLA REPATRIANTÓW )

SUMA BRUTTO 470.590

SUMA NETTO 400.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 70.590 zł

VI. PRACA Z MŁODZIEŻĄ , KRAJOZNAWSTWO, SPORT POLONIJNY

SUMA BRUTTO 1.943.770 zł

SUMA NETTO 1.652.200 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 291.570 zł

VI.1

Organizowanie obozów rekreacyjno - sportowych z nauką języka polskiego dla młodzieży polskiej i polonijnej z zagranicy.

ilość planowanych imprez - 12

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - 14 dniowe

SUMA NETTO 350.000 zł

VI.2

Udział sportowców i zespołów z klubów polonijnych w imprezach sportowo-turystycznych.

ilość planowanych imprez -10

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe

SUMA NETTO 202.200 zł

VI.3.

Udzielanie pomocy organizacyjnej, merytorycznej i finansowej polonijnym klubom sportowym.

SUMA NETTO 50.000 zł

VI.4

Organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w Polsce.

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 1300 średni czas trwania imprezy - 7 - 14 dniowe

SUMA NETTO 600.000 zł

VI.5

Polonijne Igrzyska Zimowe w Wiśle

ilość osób - 300 średni czas trwania imprezy - 10 dni

SUMA NETTO 250.000 zł

VI.6

Polonijne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Stalowej Woli

ilość osób - 400 średni czas trwania imprezy - 6 dni

SUMA NETTO 200.000 zł

VII. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE INFORMACJI POLONIJNEJ

SUMA BRUTTO

1.352.930 zł

SUMA NETTO

1.150.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

202.930 zł

VII.1

Prowadzenie oraz rozbudowa Ośrodka Informacji Polonijnej (w tym zakupy wyposażenia ), rozbudowa sieci informatycznej.

SUMA NETTO 400.000 zł

VII.2

Wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" dla polonijnych mediów, utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia, utrzymanie biblioteki, wydanie informatorów programowych.

SUMA NETTO 500.000 zł

VII.3

Dofinansowywanie czasopism, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych prowadzonych przez środowiska polonijne.

SUMA NETTO 250.000 zł

Koszty bezpośrednie realizacji poszczególnych zadań

18.700.000 zł

Pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań

3.300.000 zł

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH
W 2000 r. WYNOSI

22.000.000 zł