UCHWAŁA Nr 130

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lutego 2000 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały Nr 15 Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin, zmienionej uchwałą Nr 101 z dnia 9 września 1999 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej w składzie:

1) senator Jerzy ADAMSKI,

2) senator Stanisław GOGACZ,

3) senator Dorota KEMPKA,

4) senator Stanisław MARCZUK,

5) senator Zdzisław MASZKIEWICZ,

6) senator Zygmunt ROPELEWSKI.

§ 2.

Na przewodniczącego Zespołu powołuje się senatora Zygmunta ROPELEWSKIEGO, na wiceprzewodniczącą Zespołu powołuje się senator Dorotę KEMPKĘ.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 8 Prezydium Senatu z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK