UCHWAŁA Nr 129

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lutego 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania posiedzeń wyjazdowych

komisji senackich

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528 i z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 26 Prezydium Senatu z dnia 23 października 1996 r. w sprawie zasad finansowania posiedzeń wyjazdowych komisji senackich, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 w ust. 1 wyrazy "3.600 zł rocznie na zasadach określonych w uchwale nr 8" zastępuje się wyrazami "5.000 zł rocznie na zasadach określonych w uchwale";
  2. w § 4 wyrazy "określonych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju (Monitor Polski Nr 39, poz. 387)" zastępuje się wyrazami "stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK