UCHWAŁA Nr 128

PREZYDIUM SENATU

z dnia 29 lutego 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i poz. 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 18 Prezydium Senatu z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora, wprowadza się następującą zmianę:

- w § 3 w ust. 2 wyrazy "4.000 zł" zastępuje się wyrazami "5.000 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK