UCHWAŁA Nr 126

PREZYDIUM SENATU

z dnia 16 lutego 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i poz. 528 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 96 Prezydium Senatu z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur, wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 wyrazy "1062 zł" zastępuje się wyrazami "1130 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK