UCHWAŁA Nr 125

PREZYDIUM SENATU

z dnia 16 lutego 2000 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 3 200 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia umowy z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie", która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 125
Prezydium Senatu
z dnia 16 lutego 2000 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2000 r.

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

1. Prasa polskojęzyczna

1 144 000 zł

2. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych

530 000 zł

3. Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich na Wschodzie

260 000 zł

4. Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie

260 000 zł

5. Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego

306 000 zł

6. Promocja języka polskiego i kultury polskiej

300 000 zł

7. Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich na Wschodzie

400 000 zł

---------------

 

Razem:

3 200 000 zł