UCHWAŁA Nr 124

PREZYDIUM SENATU

z dnia 16 lutego 2000 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 2000 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 204 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 124
Prezydium Senatu
z dnia 16 lutego 2000 r.

Wykaz zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 2000 r.

       

1.

Fundacja Pomocy Polskim Szkołom na Wschodzie im.

T. Goniewicza

Ul. Jana Sawy 5

20-632 Lublin

Dofinansowanie wydawania kwartalnika "Rota"

125 000 zł

2.

Kuria Prowincjonalna Zakonu Bonifratrów

Ul. Sapieżyńska 3

00-215 Warszawa

Dofinansowanie pomocy humanitarnej dla Polaków zamieszkałych w rejonie Drohobycza na Ukrainie

 

40 000 zł

3.

Fundacja "POMOST" Pomoc Polakom na Wschodzie
Ul. Żeromskiego 58
26-600 Radom

Sfinansowanie kosztów zakupu ekspreslaboratorium (analiza krwi i moczu) oraz leków na potrzeby Związku Kulturalno - Oświatowego Polaków w Gruzji "Polonia"

39 000 zł

   

Razem:

204 000 zł