UCHWAŁA Nr 123

PREZYDIUM SENATU

z dnia 16 lutego 2000 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2000 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, w wysokości 25 000 zł na realizację zadania zleconego Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej Stowarzyszeniem, określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadania państwowego zleconego Stowarzyszeniu i wymienionego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadania określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 123
Prezydium Senatu
z dnia 16 lutego 2000 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 roku

Zadanie

Kwota dotacji

Rozszerzenie zadania

"Polonijne Igrzyska Zimowe w Szczyrku"

 

 

25 000 zł

Razem:

25 000 zł