UCHWAŁA Nr 120

PREZYDIUM SENATU

z dnia 25 stycznia 2000 r.

w sprawie określenia wzoru oświadczenia senatora o swoim stanie majątkowym

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528), po porozumieniu z Prezydium Sejmu, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór oświadczenia senatora o swoim stanie majątkowym stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 72 Prezydium Senatu z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia senatora o swoim stanie majątkowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Senatu

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 120
Prezydium Senatu
z dnia 25 stycznia 2000 r.
(Poufne po wypełnieniu)*

* Wypełniając oświadczenie należy:

oświadczenie o stanie majątkowym

Ja, niżej podpisany(a) Senator Rzeczypospolitej Polskiej

............................................................................................................................................

(imiona i nazwisko)

imiona rodziców ..........................................................................................................................

zamieszkały(a) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................................

składam oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym objętym wspólnością majątkową, które zawiera informacje o:

I. zasobach pieniężnych:

1. a) posiadam zasoby pieniężne:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:......................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

papiery wartościowe: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: .............................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie posiadam zasobów pieniężnych,

2. inne dane, które oświadczający(a) uważa, że należy podać:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. nieruchomościach:

1. a) posiadam nieruchomość:

rodzaj i forma władania: ......................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

opis nieruchomości: ..........................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

adres: ................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie posiadam nieruchomości,

2. inne dane, które oświadczający(a) uważa, że należy podać:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

III. mieszkaniach:

1. a) posiadam mieszkanie(a) na własność:

o powierzchni: ..................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

adres (y): ...........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie posiadam mieszkania na własność,

2. a) posiadam własnościowe prawo(a) do lokalu spółdzielczego o powierzchni:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

adres (y): ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie posiadam własnościowego prawa do lokalu spółdzielczego,

3. inne dane, które oświadczający(a) uważa, że należy podać (np. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, mieszkanie komunalne):

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

IV. UDZIAŁACH:

1. a) posiadam udziały w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

udziały te:

- stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce

- nie stanowią pakietu większego niż 10% udziałów w spółce,

b) nie posiadam udziału w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby,

2. a) posiadam udziały w innych spółkach prawa handlowego - należy podać liczbę i emitenta udziałów:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie posiadam udziałów w innych spółkach prawa handlowego.

V. AKCJACH:

1. a) posiadam akcje w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

akcje te:

b) nie posiadam akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby,

2. a) posiadam akcje w innych spółkach prawa handlowego - należy podać liczbę i emitenta akcji:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie posiadam akcji w innych spółkach prawa handlowego.

VI. DZIAŁALNOśCI GOSPODARCZEJ:

1. a) prowadzę działalność gospodarczą bez wykorzystania mienia państwowego lub komunalnego (osobiście lub wspólnie z innymi osobami) - należy podać formę prawną i przedmiot działalności:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) prowadzę działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, (osobiście lub wspólnie z innymi osobami) - należy podać formę prawną i przedmiot działalności:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

c) nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej,

2. a) zarządzam działalnością gospodarczą prowadzoną bez wykorzystania mienia państwowego lub komunalnego lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności - należy podać formę prawną:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) zarządzam działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności - należy podać formę prawną:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

c) nie zarządzam żadną działalnością gospodarczą oraz nie jestem przedstawicielem ani pełnomocnikiem takiej działalności,

3. inne dane, które oświadczający(a) uważa, że należy podać:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

VII. MIENIU, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:

1. a) nabyłem(am) lub nabył mój małżonek od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie nabyłem(am) ani mój małżonek nie nabył od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu.

VIII. STANOWISKU u przedsiębiorcy:

1. z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać nazwę i siedzibę przedsiębiorcy:

............................................................................................................................................

a) jestem członkiem zarządu (od kiedy)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) - nie jestem członkiem zarządu

c) jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy) ...... .............................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

d) nie jestem członkiem rady nadzorczej

e) jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

f) nie jestem członkiem komisji rewizyjnej

2. w spółce prawa handlowego (nazwa, siedziba spółki)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

a) jestem członkiem zarządu (od kiedy) ................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

b) nie jestem członkiem zarządu

c) jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy).......................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

d) nie jestem członkiem rady nadzorczej

e) jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

f) nie jestem członkiem komisji rewizyjnej

 

IX. POSIADANIU INNEGO MIENIA znacznej wartości, nie wymienionego w pkt II, III i VII:

rodzaj i opis mienia:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

X. Inne dane dotyczące stanu majątkowego, które oświadczający(a) uważa, że należy podać:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą, oraz że nie pomijają znanych mi okoliczności.

Oświadczenie powyższe składam zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604 Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528), świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

.......................................

.....................................

data

podpis

OBJAŚNIENIA

do formularza wzoru oświadczenia

o stanie majątkowym

Ogólne objaśnienia

1. Obowiązek złożenia przez Senatora oświadczenia o swoim stanie majątkowym wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r., o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. Nr 73, poz. 350 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

Zgodnie z tym przepisem oświadczenie o stanie majątkowym zawiera w szczególności informacje o:

- zasobach pieniężnych,

- nieruchomościach,

- udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego,

- nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu,

- prowadzeniu działalności gospodarczej,

- zajmowanych stanowiskach w spółkach prawa handlowego.

Wymienione wyżej rodzaje informacji należy podać w każdym oświadczeniu o stanie majątkowym.

Jeżeli jednak informacje te nie wyczerpują zasobu wszystkich informacji, które obrazują stan majątkowy Senatora należy - przy podawaniu poszczególnych wyżej wymienionych informacji lub na końcu oświadczenia o stanie majątkowym - podać inne dane, które oświadczający(a) uważa, że należy podać, dotyczące stanu majątkowego w tym np. obciążenia majątku, zobowiązania, należności itp.

2. W oświadczeniu składanym corocznie do dnia 31 marca zawiera się dane według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a w oświadczeniach składanych po objęciu mandatu lub na zakończenie kadencji Senatu - według stanu na dzień podpisywania oświadczenia o stanie majątkowym.3. Oświadczenie powinno zawierać informacje dotyczące majątku Senatora odrębnego oraz objętego wspólnością majątkową małżeńską w rozumieniu art. 31 - 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 35 ust. 1 zdanie drugie ustawy).

Wspólność ustawowa powstaje z mocy samego prawa z chwilą zawarcia mażeństwa, chyba że przyszli małżonkowie w umowie majątkowej przed zawarciem małżeństwa przyjęli ustrój rozdzielności majątkowej. Wspólność ustawowa obejmuje dorobek małżonków tzn. prawa majątkowe nabyte przez oboje małżonków lub przez jedno z nich. Charakteryzuje się ona tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą więc rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością. Wyodrębnienie dorobku małżonków jako majątku objętego wspólnością ustawową sprawia, że w czasie trwania małżeństwa istnieją trzy masy majątkowe: majątek obojga małżonków oraz majątki odrębne każdego z małżonków.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym, po wypełnieniu, jest objęte poufnością (wiadomości w nim zawarte stanowią tajemnicę służbową).

Senator, który złożył oświadczenie może wyrazić zgodę - na piśmie - na ujawnienie wiadomości zawartych w oświadczeniu.

Ujawnienie oświadczenia może również nastąpić na podstawie uchwały Prezydium Senatu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich (art. 35 ust. 2 ustawy).

5. Oświadczenie składa się Marszałkowi Senatu w następujących terminach (art. 35 ust. 3 ustawy):

- 30 dni od dnia objęcia mandatu,

- co roku, do dnia 31 marca,

- na dwa miesiące przed datą wyborów do Senatu.

6. Oświadczenia przechowuje się przez 6 lat. Podmiot dokonujący analizy oświadczenia jest uprawniony do porównywania treści analizowanego oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń (art. 35 ust. 3a ustawy).

7. Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność regulaminową (art. 22a Regulaminu Senatu) oraz utratę - do czasu złożenia oświadczenia - prawa do uposażenia, a także utratę w danym roku prawa do uposażenia dodatkowego określonego w art. 37 ustawy.

8. Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy podanie nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Objaśnienia do pkt I - Zasoby pieniężne

1. Zasoby pieniężne obejmują:

1) wszystkie środki pieniężne, zgromadzone w gotówce, na rachunkach bankowych, instytucji parabankowych (np. w kasach mieszkaniowych) - należy podać ogólną wartość tych środków w zł, z dokładnością do 1000 zł,

2) papiery wartościowe opiewające na wierzytelności np. obligacje, weksle, czeki, bony skarbowe, bony premiowe, bony prywatyzacyjne, świadectwa udziałowe, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, losy loteryjne, polisy ubezpieczeniowe itd. - należy podać liczbę i rodzaj; akcje spółek prawa handlowego należy podać w pkt V.

3) środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej - należy podać wartość tych środków w tej walucie.

2. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić, podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt II - Nieruchomości

1. Zgodnie z art. 46 kodeksu cywilnego nieruchomości można podzielić na trzy rodzaje:

  1. części powierzchni ziemskiej - nieruchomości gruntowe np. gospodarstwo(a) rolne, działka(i) rekreacyjna(e), działka(i) budowlana(e),
  2. budynki - nieruchomości budynkowe np. dom(y), obiekty budowlane trwale związane z gruntem a także część takich obiektów, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności,
  3. części budynków - nieruchomości lokalowe np. lokal użytkowy, (nie należy w tym punkcie zamieszczać danych dotyczących mieszkania, gdyż dane takie należy zawrzeć w pkt III oświadczenia majątkowego).

2. Formą władania nieruchomością może być: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste.

3. W pkt II należy podać rodzaj nieruchomości i formę władania oraz opis i adres tej nieruchomości.

4. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić, podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt III - Mieszkania

1. W pkt III należy podać powierzchnię mieszkania: stanowiącego odrębną własność lokalu lub, do którego przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a także adres mieszkania.

2. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić, podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt IV - Udziały i do pkt V - Akcje

1. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy Senator nie może posiadać pakietu większego niż 10 % udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców (tj. dawniej podmiotów gospodarczych), w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przed pierwszym posiedzeniem Senatu, a w razie ich niezbycia nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu lub dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

2. W pkt IV i V należy podać liczbę udziałów i akcji oraz emitenta tych udziałów i akcji (nazwa spółki).

3. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić, podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt VI - Działalność gospodarcza

1. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Senator nie może prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia państwowego lub komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem takiej działalności.

2. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić , podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt VII - Mienie nabyte w drodze przetargu

1. W pkt VII należy podać mienie, nabyte od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku międzygminnego w drodze przetargu, również wówczas, gdy takie mienie nabył małżonek i mienie to wchodzi do małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

    1. Na pojęcie mienia składa się własność i inne prawa majątkowe (art. 44 kodeksu cywilnego). Mienie obejmuje wszystkie rodzaje podmiotowych praw majątkowych, zaś inne prawa majątkowe są prawami rzeczowymi: użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone oraz prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych.

2. W pkt VII należy podać opis mienia i datę nabycia.

3. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić, podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt VIII - Stanowiska u przedsiębiorcy

1. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Senatorowie nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi przedsiębiorców z udziałem państwowych lub komunalnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

    1. Wybór lub powołanie Senatora do tych władz jest z mocy prawa nieważny.
    2. Jeżeli wybór lub powołanie miało miejsce przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, Senator jest obowiązany zrzec się stanowiska lub funkcji. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji, Senator traci je z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

2. Wypełniając należy niewłaściwe skreślić, podkreślić właściwe punkty i uzupełnić je wpisując odpowiednie dane.

Objaśnienia do pkt IX - Posiadanie innego mienia znacznej wartości

W pkt IX należy podać dane dotyczące posiadania mienia, innego niż wymienione w pkt II, III i VII oświadczenia, o wartości przekraczającej dziesięciokrotność najniższego wynagrodzenia pracowników, o którym mowa w art. 35a ust. 3 pkt 3 ustawy.

Przykładowo może to być posiadanie: samochodu, innych środków transportu, żaglówki, a także obrazu, biżuterii, udziałów w spółdzielniach itp.

Wypełniając należy podać rodzaj i opis mienia.

Objaśnienia do pkt X - Inne dane dotyczące stanu majątkowego, które oświadczający(a) uważa, że należy podać

W pkt X należy podać dane dotyczące stanu majątkowego, nie wymienione w poprzednich punktach oświadczenia, które obrazują stan majątkowy Senatora np. zaciągnięte kredyty, pożyczki, należności itp.