UCHWAŁA Nr 119

PREZYDIUM SENATU

z dnia 25 stycznia 2000 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2000 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zaliczkową kwotę dotacji z budżetu państwa w 2000 r. w wysokości 2 000 000 zł w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 9995, na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały Nr 119
Prezydium Senatu
z dnia 25 stycznia 2000 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2000 roku

L.p.

Nazwa zadania

Rodzaj wydatków

Uczestnicy

(kraj, ilość osób)

Termin realizacji

Kwota

1.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego w Grodnie (Białoruś)

Koszty podróży, zakwaterowania, materiały programowe

60 osób - Białoruś

05.01 - 28.03

26.500 zł

2.

Ośrodek Dydaktyczny Studiów Zaocznych w Grodnie (Białoruś)

Koszty prowadzenia wykładów, dojazd kadry

i studentów, zakwaterowanie

200 osób - Białoruś

02.01 - 30.03

100.000 zł

3.

Zakup i dystrybucja lektur i pomocy dydaktycznych do szkół polskich na Litwie

Koszty zakupu pomocy dydaktycznych do historii, geografii, biologii, lektur szkolnych i plansz

zaopatrzenie 20 szkół polskich na Litwie

styczeń/luty

150.000 zł

4.

Przygotowanie do konferencji "III RP wobec opieki nad Polonią i Polakami za granicą" w Warszawie

Koszty rezerwacji sali konferencyjnej, wydanie materiałów programowych

300 osób

styczeń /marzec

50.000 zł

5.

VII Przegląd Zespołów Kolędniczych w Białymstoku

Koszty podróży, zakwaterowania, materiały programowe

250 osób - Litwa, Białoruś, Ukraina

styczeń/luty

20.000 zł

6.

Wystawy artystów polonijnych

Koszty przygotowania wystaw artystycznych

(Warszawa, Pułtusk, Rzeszów, Kraków)

-

styczeń/marzec

25.000 zł

7.

Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju

Prowadzenie prac konserwatorskich na Ukrainie, w tym zakup materiałów

-

styczeń/marzec

55.000 zł

8.

Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych i polskich ze Wschodu

Koszty pobytu, noclegu, zwrot kosztów podróży

50 osób

styczeń/luty

40.000 zł

9.

Zakup wyposażenia szkół polskich na Litwie

Zakupy wyposażenia dla specjalistycznych gabinetów w średnich i podstawowych w szkołach na Litwie

wyposażenie dla 20 szkół

styczeń/luty

470.000 zł

10.

Dofinansowanie działalności programowej organizacji polonijnych

Koszty organizacji imprez kulturalnych i oświatowych, spotkań i narad w środowiskach polonijnych

500 osób

styczeń/luty

100.000 zł

11.

Pomoc dla rolników polskich na Wschodzie

Zakup materiału siewnego i maszyn rolniczych dla farmerów na Ukrainie, kursy szkoleniowe na Ukrainie i w Rumunii

350 osób

luty

100.000 zł

12.

Pomoc socjalna dla uczniów szkół polskich

na Litwie oraz osób biednych i chorych

na Wschodzie

Zapomogi, pomoc rzeczowa i charytatywna

1500 osób - Litwa, Białoruś, Ukraina

styczeń/luty

120.000 zł

13.

Fundusz stypendialny

Stypendia dla uczniów i studentów

200 osób

luty/marzec

50.000 zł

14.

Polonijne Igrzyska Zimowe w Szczyrku

Koszty organizacji imprezy

300 osób

28.02-03.03

250.000 zł

15.

Ośrodek Informacji Polonijnej

Koszty uruchomienia sieci informatycznej pomiędzy oddziałami terenowymi Stowarzyszenia

-

styczeń/luty

100.000 zł

16.

Biuletyn Informacyjny

Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Koszty ukazania się dwóch numerów w miesiącach styczeń i luty

-

styczeń/luty

43.500 zł

KOSZTY BEZPOŚREDNIE REALIZACJI ZADAŃ: 1.700.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ: 300.000 zł

OGÓŁEM : 2. 000.000 zł