UCHWAŁA Nr 115

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 grudnia 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 82 Prezydium Senatu z dnia 8 kwietnia 1999 r w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r. § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 300.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK