UCHWAŁA Nr 111

PREZYDIUM SENATU

z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych, wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 118 800 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 111
Prezydium Senatu
z
dnia 24 listopada 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

 

Fundacja "Oświata Polska za Granicą"

Skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01 - 015 Warszawa

Dofinansowanie działalności Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

57 000 zł

   

Zakup sprzętu komputerowego i pomoc charytatywna dla Szkoły Polskiej nr 10 we Lwowie (Ukraina)

38 600 zł

Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie (Ukraina)

18 000 zł

   

Zakup sprzętu audiowizualnego dla Polskiej Szkoły Sobotniej w Zdołbunowie (Ukraina)

5 200 zł

   

Razem:

118 800 zł