UCHWAŁA Nr 109

PREZYDIUM SENATU

z dnia 16 listopada 1999 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r., określone w załączniku do uchwały Nr 78 Prezydium Senatu z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r .
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 107 350 zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust.1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 109
Prezydium Senatu
z dnia 16 listopada 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

1.

Sfinansowanie kosztów zakupu budynku na potrzeby Polskiej Szkoły Sobotniej i oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej

w Stryju na Ukrainie

68 800 zł

2.

Sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do uszycia strojów folklorystycznych dla Klubu "Polonia" w Rybnicy w Mołdowie

650 zł

3.

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia dla środowiska polskiego na rumuńskiej Bukowinie (Kaczyca i Nowy Sołoniec)

37 900 zł

 

Razem:

 

107 350 zł