UCHWAŁA Nr 107

PREZYDIUM SENATU

z dnia 20 października 1999 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r., określone w załączniku do uchwały Nr 78 Prezydium Senatu z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r .
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. na realizację zadania, określonego w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 100 000 zł.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust.1. 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 107
Prezydium Senatu
z dnia 20 października 1999
r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

 

Sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do wykonania i instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Czkałowie w Kazachstanie.

100 000 zł

 

Razem:

 

100 000 zł