UCHWAŁA Nr 105

PREZYDIUM SENATU

z dnia 22 września 1999 r.

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych

zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania inwestycyjne zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r., określone w załączniku do uchwały Nr 85 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 22 000 zł.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust.1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 105
Prezydium Senatu
z dnia 22 września 1999 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 roku

Kraj

L.p.

Zadanie

Prace do
wykonania w 1999 r

nakłady brutto zł

Ukraina

1

Siedziba Stowarzyszenia Polaków w Dnieprodzierżyńsku

Prace remontowe

10 000

Ukraina

2

Dom Polski w Czerniowcach

Prace remontowe

12 000

 

 

 

 

Razem

22 000