UCHWAŁA Nr 104

PREZYDIUM SENATU

z dnia 9 września 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia

Na podstawie art. 23 ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 10 Prezydium Senatu z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zasad finansowania biur senatorskich oraz określenia warunków techniczno - organizacyjnych ich tworzenia, funkcjonowania i znoszenia wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 4 w pkt 1 w lit. i) skreśla się wyrazy "w wysokości do 10% miesięcznych środków finansowych na funkcjonowanie biura";
  2. po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Środki finansowe na funkcjonowanie biura, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. i), nie mogą przekraczać w kwartale kalendarzowym kwoty równej 30% średnich miesięcznych środków finansowych na funkcjonowanie biura należnych za ten kwartał.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK