UCHWAŁA Nr 101

PREZYDIUM SENATU

z dnia 9 września 1999 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528) w porozumieniu z Prezydium Sejmu uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 15 Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń socjalnych przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pożyczka może być udzielona po raz kolejny, jeżeli spłacona została pożyczka udzielona wcześniej. Pierwszeństwo w uzyskaniu pożyczki mają osoby uprawnione występujące o pożyczkę po raz pierwszy.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK