UCHWAŁA Nr 100

PREZYDIUM SENATU

z dnia 3 sierpnia 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 79 100 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 100
Prezydium Senatu
z dn
ia 3 sierpnia 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

"Maratończyk"

os. Ks.Władysława 5d/12

44-241 Żory

Dofinansowanie udziału 20 sportowców polskich ze Wschodu w V Międzynarodowej Sztafecie "Szlakiem Porozumień 1980 roku"

10 000 zł

2.

CARITAS Diecezji Warszawsko - Praskiej

ul. Kawęczyńska 49

03-775 Warszawa

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci polskich z Białorusi w Urlach

15 000 zł

3.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza

ul. Jana Sawy 5

20 - 632 Lublin

Dofinansowanie kosztów III edycji festiwalu "Brzeska Jesień z Piosenką Polską"

6 000 zł

4.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej

ul. Skarbowa 4

31-121 Kraków

Dofinansowanie udziału 10 Polaków ze Wschodu w konferencji naukowej na temat "Sytuacja polskich rodzin poza granicami Kraju"

15 000 zł

5.

Fundacja Centrum Studiów Latynoamerykańskich CESLA

ul. Kościuszki 37

30-105 Kraków

 

Dofinansowanie kosztów publikacji autorstwa ks. Antoniego Herkulana Wróbla pt. "Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897-1997"

10 000 zł

6.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu biurowego na potrzeby Związku Polaków Kazachstanu

23 100 zł

   

Razem:

79 100 zł