UCHWAŁA Nr 97

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 194 900 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 97
Prezydium Senatu
z dnia 14
lipca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia gabinetu języka polskiego w Szkole Średniej Nr 14 w Żytomierzu na Ukrainie

6 700 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Domu Polskiego w Kijowie

10 500 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu przeznaczonego na potrzeby Związku Polaków na Ukrainie

3 500 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków na Białorusi

72 200

2.

Towarzystwo Edukacyjno - Naukowe

"Ośrodek Myśli Politycznej"

ul. Kościuszki 37

30-105 Kraków

Dofinansowanie kosztów II części programu naukowego Państwo polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki.

62 000 zł

3.

Fundacja " POMOST Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Żeromskiego 58

26-600 Radom

Dofinansowanie kosztów transportu pomocy humanitarnej dla Polaków w Kazachstanie i Rosji

40 000 zł

   

Razem:

194 900 zł