UCHWAŁA Nr 96

PREZYDIUM SENATU

z dnia 14 lipca 1999 r.

w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i poz. 528) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół senackich oraz funkcjonowaniem ich biur wynosi 1062 zł miesięcznie na każdego senatora - członka klubu lub koła.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 12 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością klubów i kół oraz funkcjonowaniem ich biur, zmieniona uchwałą Nr 37 Prezydium Senatu z dnia 24 lutego 1997 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK