UCHWAŁA Nr 95

PREZYDIUM SENATU

z dnia 23 czerwca 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 65 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 95
Prezydium Senatu
z dnia 23 cz
erwca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1.

Towarzystwo Solidarnej Pomocy

Huta im. Sendzimira - Kraków

ul. Ujastek 1

bud. S pok. 108

30-969 Kraków

Dofinansowanie kosztów pobytu rekreacyjnego w Zakliczynie dzieci polskich z Litwy i Ukrainy

15 000 zł

2.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Przemyślu

ul. Bp. J. Glazera 10

37-700 Przemyśl

Dofinansowanie kosztów pobytu rekreacyjnego w Babicach dzieci polskich z Ukrainy

20 000 zł

3.

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Przemyskiej

ul. Chłopickiego 9

37-700 Przemyśl

Dofinansowanie kosztów pobytu rekreacyjnego w Trójcy dzieci polskich z Ukrainy

10 000 zł

5.

Kuria Prowincjalna Zakonu Bonifratrów

ul. Sapieżyńska 3

00-215 Warszawa

Dofinansowanie pomocy humanitarnej

dla Polaków w Drohobyczu (Ukraina)

20 000 zł

   

Razem:

65 000 zł