UCHWAŁA Nr 94

PREZYDIUM SENATU

z dnia 10 czerwca 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 469 400 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 94
Prezydium Senatu
z dnia 10 c
zerwca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków na Ukrainie

164 600 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków na Białorusi

199 300 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków w Rosji

13 900 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków w Chorwacji

3 900 zł

   

Sfinansowanie kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na potrzeby Polaków w Jugoslawii

12 700 zł

2.

Fundacja Młodej Polonii:

Polska - Europa - Świat

Krakowskie Przedmieście 64

00-322 Warszawa

Dofinansowanie kosztów pobytów zdrowotnych i rekreacyjnych w Rabce i Pasymiu dla dzieci polskich z Litwy, Białorusi i Ukrainy

10 000 zł

3.

Stowarzyszenie Charytatywne "Pomoc Bliźniemu"

ul. Chmielna 24 m 1

00-020 Warszawa

Dofinansowanie kosztów kolonii rehabilitacyjno - leczniczych w Żegiestowie dla dzieci polskich z Ukrainy

25 000 zł

4.

Fundacja "Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza"

ul. Jana Sawy 5

20 - 632 Lublin

Zwiększenie dotacji na wydawanie kwartalnika "Rota" w 1999 roku

15 000 zł

   

Zwiększenie dotacji na wydanie podręczników pt. "Muzyka" do wychowania muzycznego dla szkół polskich na Litwie (klasy VII i VIII)

15 000 zł

5.

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wydania książek pt. "Dzieje Zgromadzenia Sióstr Józefitek w Archidiecezji Lwowskiej do 1946 r" oraz "Wizja narodu, państwa i cerkwi w nauczaniu abp. Szeptyckiego"

10 000 zł

   

Razem:

469 400 zł