UCHWAŁA Nr 92

PREZYDIUM SENATU

z dnia 27 maja 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 205 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 92
Prezydium Senatu
z dnia 27 maja 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1.

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej

ul. Przedzamcze 3

81- 100 Toruń

Dofinansowanie kosztów organizacji i nagród V Jubileuszowego Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie

120 000 zł

2.

Stowarzyszenie "Młodzi Samorządni"

ul. Indycza 4

26-600 Radom

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia akcji letniej dla dzieci polskich z Ukrainy

10 000 zł

3.

Stowarzyszenie Parafiada

im. św. Józefa Kalasancjusza

ul. Gwintowa 3

00-704 Warszawa

Dofinansowanie kosztów I i II etapu XI Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży 1999

60 000 zł

4.

Stowarzyszenie "Gazeta Włodawska"

ul. Sejmowa 2

22-200 Włodawa

Dofinansowanie kosztów organizacji festiwalu Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem - Włodawa 99

15 000 zł

   

Razem:

205 000 zł