UCHWAŁA Nr 91

PREZYDIUM SENATU

z dnia 20 maja 1999 r.

w sprawie rozszerzenia zadań inwestycyjnych

zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania inwestycyjne zlecone Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r., określone w załączniku do uchwały Nr 85 Prezydium Senatu z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. na realizację zadania, określonego w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 60 000 zł.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 91
Prezydium Senatu
z dnia 20 maja 1999 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 roku

Kraj

L.p.

Zadanie

Prace do wykonania w 1999 r

nakłady brutto zł

Rosja

1

Dom Polski w Oziorsku

zakup budynku na potrzeby Wspólnoty Kultury Polskiej w Oziorsku

60 000

 

 

 

 

Razem

60 000