UCHWAŁA Nr 90

PREZYDIUM SENATU

z dnia 20 maja 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 159 500 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 90 Prezydium Senatu
z dnia 20 maja 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

 

1.

Fundacja

"Oświata Polska za Granicą"

skw. kard. S. Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Polskiej w Brukseli mieszczącej się przy ul Armand Campenhout 72 w okresie czerwiec-grudzień 1999 r.

17 500 zł

 

 

Dofinansowanie kosztów konferencji naukowej organizowanej przez Pilski Dom Kultury O Bukowinie, razem czy oddzielnie? w zakresie wydania materiałów pokonferencyjnych oraz pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia polonijnych uczestników konferencji

17 000 zł

2.

Kaszubski Zespół Folklorystyczny

"Krebane"

ul. Dworcowa 18

89 - 632 Brusy

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zespołów polonijnych biorących udział w festiwalu

10 000 zł

3.

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej

w Górach Mokrych

97-566 Góry Mokre

woj. Łódzkie

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników VIII Światowego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej

20 000 zł

4.

Małopolskie Forum Współpracy

z Polonią

ul. Wałowa 41

33-100 Tarnów

Dofinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników Forum oraz przygotowania zaproszeń i wydania materiałów

40 000 zł

 

5.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych

ul. Łazienkowska 14

00-449 Warszawa

Dofinansowanie kosztów akcji letniej (zakwaterowanie i wyżywienie) dla 90 dzieci polskich z Litwy i Ukrainy

30 000 zł

6.

Fundacja "O uśmiech dziecka"

ul. Mickiewicza 37

06- 200 Maków Mazowiecki

Dofinansowanie kosztów dwóch turnusów rehabilitacyjnych (zakwaterowanie i wyżywienie) dla 213 dzieci polskich z Litwy i Białorusi

15 000 zł

7.

Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie

ul. Orzeszkowej 2/23

39-400 Tarnobrzeg

Dofinansowanie kosztów akcji letniej (transport i wyżywienie) dla 25 dzieci polskich z Litwy

8 000 zł

 

 

   

Dofinansowanie kosztów przyjazdu do Polski, polskiego dziecięcego zespołu folklorystycznego z Litwy Przepióreczka

2 000 zł

   

Razem:

159 500 zł