UCHWAŁA Nr 89
PREZYDIUM SENAT
z dnia 6 maja 1999 r.
w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rozszerza się zadania państwowe zlecone Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r., określone w załączniku do uchwały Nr 78 Prezydium Senatu z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 15 000 zł.

§ 3.

W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 89 Prezydium Senatu
z dnia 6 maja 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych
Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

Fundacja
"Pomoc Polakom na Wschodzie"
Al. Ujazdowskie 19
00-577 Warszawa

1. Dofinansowanie kosztów przyjazdu do Polski Polaków z Kamiennego Brodu (Ukraina) na spotkanie z Janem Pawłem II w czasie czerwcowej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny
2. Pomoc w dożywianiu najuboższych Polaków z Kamiennego Brodu (Ukraina)

5 000 zł

 

 

10 000 zł

 

Razem:

15 000 zł