UCHWAŁA Nr 88
PREZYDIUM SENATU
z dnia 6 maja 1999 r.
w sprawie zlecania zadań państwowych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 79 500 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunki jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanych na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 88 Prezydium Senatu
z dnia 6 maja 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1

Fundacja
"Oświata Polska za Granicą"
skw. kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Dofinansowanie zakupu wyposażenia
Świetlicy dla dzieci polskich przy tworzącej się parafii w Izmaił (Ukraina)

13 000 zł

   

Zakup programów komputerowych
do nauki języka polskiego dla Stowarzyszenia Katolików Polskich
Na Węgrzech p.w. św. Wojciecha

16 000 zł

   

Zakup sprzętu i pomocy szkolnych dla Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego im. W. Warneńczyka
w Warnie (Bułgaria)

14 000 zł

   

Zakup mikrofonu bezprzewodowego na potrzeby Towarzystwa Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego w Stanisławowie (Ukraina)

2 000 zł

   

Zakup sprzętu i pomocy szkolnych do nauki języka polskiego dla dzieci polskich z Berdyczowa (Ukraina)

16 500 zł

   

Zakup kserokopiarki lub komputera z drukarką dla polskiego przedszkola w Dyneburgu (Łotwie)

12 000 zł

   

Razem:

73 500 zł

2

Towarzystwo Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo - Wschodnich
Oddział Bydgosko - Toruński
ul. Konarskiego 1/3
85
- 950 Bydgoszcz

Dofinansowanie kosztów transportu dzieci z Ukrainy - uczestników IX Polonijnych Warsztatów Artystycznych

6 000 zł

   

Łącznie:

79 500 zł