UCHWAŁA Nr 86
PREZYDIUM SENATU
z dnia 28 kwietnia 1999 r.
w sprawie zlecania zadań państwowych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 76 350 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych, wymienioną w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały Nr 86 Prezydium Senatu
z dnia 28 kwietnia 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1

Fundacja
"Oświata Polska za Granicą"
skw. kar. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wysyłki dwumiesięcznika Misje Dzisiaj do polskich parafii za granicą dla Polaków pracujących w placówkach misyjnych

30 000 zł

   

Sfinansowanie kosztów wyposażenia sal lekcyjnych w polskich parafiach w Stryju i w Skolem na Ukrainie

20 000 zł

2

Rektorat Rzymskokatolicki Matki Bożej Jasnogórskiej
ul. Łazienkowska 14
00-449 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wyżywienia uczestników obozów szkoleniowo - wypoczynkowych we Lwowie (Ukraina), Szumsku (Litwa) i Nowogródku (Białoruś)

26 350 zł

   

Razem:

76 350 zł