UCHWAŁA Nr 85

PREZYDIUM SENATU

z dnia 20 kwietnia 1999 r.

w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej Stowarzyszeniem, wykonanie w 1999 r. zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r., w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11, kolumna 10 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, w wysokości 15.700.000 zł na finansowanie zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do realizacji zadań w wysokości 6,5% całkowitej kwoty dotacji na zadania inwestycyjne tj. kwotę 1.020.500 zł.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazywane w ramach ustalonej dotacji na wniosek Stowarzyszenia.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Stowarzyszenia podejmuje każdorazowo Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu oraz zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tych zadań w 1999 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Nr 85 Prezydium Senatu
z dnia 20 kwietnia 1999 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 roku

Kraj

L.p.

Zadanie

Prace do wykonania w 1999 r

przewidywane nakłady brutto zł

Białoruś

1

Dom Polski w Grodnie na Białorusi

remont awaryjny piwnic - izolacja

150 000

2

Dom Polski w Mohylewie na Białorusi

osuszanie i remont instalacji c.o

250 000

3

Dom Polski w Witebsku na Białorusi

remont kapitalny i adaptacja, wszystkie rodzaje robót

100 000

4

Szkoła Polska w Wołkowysku na Białorusi

zakończenie prac budowlanych oddanie obiektu do użytku

5 200 000

Brazylia

10

Dom Towarzystwa Kulturalnego w Guarani das Missoesw Brazylii

roboty dekarskie i wykończeniowe

100 000

Francja

6

Biblioteka Polska w Paryżu

rozpoczęcie remontu - partycypacja w kosztach

700 000

Litwa

5

Szkoły Polskie na Litwie

remonty

300 000

6

Dom Polski w Wilnie na Litwie

prace budowlane - kontynuacja

5 600 000

7

Dom Polski w Ejszyszkach na Litwie

roboty budowlane wnętrz

150 000

8

Dom Polski w Druskiennikach na Litwie

roboty budowlane na I piętrze - okna

20 000

Łotwa

13

Szkoła w Krasławiu na Łotwie

prace projektowo-kosztorysowe

300 000

Paragwaj

19

Budowa Domu Polskiego w Carmen del Parana w Paragwaju

wszystkie rodzaje robót budowlanych

150 000

Polska

11

Domy Polonii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

remonty

920 000

Ukraina

9

Szkoła Polska w Mościskach na Ukrainie

prace projektowo-kosztorysowe

500 000

10

Szkoła Polska w Strzelczyskach na Ukrainie

prace projektowo-kosztorysowe

300 000

11

Szkoły Polskie na Ukrainie

remonty

50 000

12

Dom Polski w Żytomierzu na Ukrainie

wszystkie rodzaje robót

270 000

13

Remont Domu Polskiego w Symferopolu na Ukrainie

oczyszczenie po b. kotłowni, osuszenie, malowanie

40 000

14

Szkoła Polska w Gródku Podolskim

prace projektowo-kosztorysowe

500 000

Węgry

5

Dom Stowarzyszenia Katolików Polskich w Budapeszcie

projekt, rozpoczęcie prac remontowych - partycypacja w kosztach

100 000

     

Razem

15.700.000