UCHWAŁA Nr 81

PREZYDIUM SENATU

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 270 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały Nr 81 Prezydium Senatu
z dnia 31 marca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

1.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza
ul. Jana Sawy 5
20-632 Lublin

Dofinansowanie wydawania kwartalnika ROTA

100 000 zł

   

Dofinansowanie wydania podręczników do muzyki dla klas VII i VIII polskich szkół na Litwie autorstwa Jana Mincewicza

40 000 zł

   

Dofinansowanie wydania Kalendarza Kresowego na 2000 rok

30 000 zł

2.

Fundacja "Oświata polska za granicą"
skw. Kardynała S. Wyszyńskiego
601-015 Warszawa

Dofinansowanie programu bezpłatnej prenumeraty prasy krajowej dla środowisk polskich na Wschodzie

100 000 zł

   

Razem:

270 000 zł