UCHWAŁA Nr 80

PREZYDIUM SENATU

z dnia 31 marca 1999 r.

w sprawie zlecania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 18 330 000 zł na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanemu dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminach ustalonych w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci ważność uchwała Nr 69 Prezydium Senatu z dnia 27 stycznia 1999 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do Uchwały Nr 80
Prezydium Senatu
z dnia 31 marca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 roku

I. PROGRAM OŚWIATOWO - EDUKACYJNY

SUMA BRUTTO

5.968.400 zł

SUMA NETTO

4.834.070 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

1.074.330 zł

1) DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNO - DYDAKTYCZNA

SUMA BRUTTO

3.243.850 zł

SUMA NETTO

2.659.970 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

583.880 zł

1.1

Międzyszkolna wymiana i studyjne pobyty śródroczne uczniów i studentów, maturzystów zdających polskie matury z polskich szkół i punktów nauczania z zagranicy, olimpiady przedmiotowe. We wszystkich wymienionych formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji przedstawicieli Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tych zadań .

ilość planowanych imprez - 9

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - 7-14 dniowe

SUMA BRUTTO

369.500 zł

SUMA NETTO

303.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

66.500 zł

1.2

Organizowanie warsztatów, kursów, szkół języka polskiego i kultury polskiej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, konferencji metodycznych i językowych dla nauczycieli i studentów polskich z zagranicy, praktyk pedagogicznych, warsztatów bibliotekarskich. We wszystkich wymienionych formach tego zadania pokrywane są koszty przyjazdu i pobytu uczestników oraz koszty delegacji przedstawicieli Stowarzyszenia związanych bezpośrednio z realizacją tych zadań .

ilość planowanych imprez - 50

ilość osób - 2150 średni czas trwania imprezy - 14 dni

SUMA BRUTTO

1.497.900 zł

SUMA NETTO

1.228.270 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

269.630 zł

1.3

Organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży, studentów i osób dorosłych, staże lekarskie, dziennikarskie, kursy z zakresu biznesu, gospodarki i ekonomii dla środowisk polskich. Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych i doskonalenie ich stało się podstawą organizacji wielu form kursów zawodowych, w tym szczególnie doskonalenia zawodowego personelu medycznego pochodzącego ze środowisk polskich na Wschodzie. Realizacja tych zadań wymaga podróży służbowych pracowników Stowarzyszenia do środowisk polskich i polonijnych w celu zorientowania się w sytuacji tych środowisk i przeprowadzenia rekrutacji na organizowane imprezy .

ilość planowanych imprez - 28

ilość osób - 1000 średni czas trwania imprezy - 14-21 dni

SUMA BRUTTO

844.150 zł

SUMA NETTO

692.200 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

151.950 zł

1.4

Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych dla szkół, podręczników szkolnych do nauki języka polskiego, geografii, historii, pomocy dydaktycznych video kaset, itp.

SUMA BRUTTO

532.300 zł

SUMA NETTO

436.500 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

95.800 zł

2) DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA

SUMA BRUTTO

1.355.500 zł

SUMA NETTO

1.111.500 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

244.000

2.1

Organizowanie spotkań z polonijnymi studentami, uczniami, stażystami, organizacja życia klubowego studentów polonijnych studiujących w Polsce, organizacja Klubów Młodych Polaków za granicą.

ilość planowanych imprez - 13

ilość osób - 660 średni czas trwania imprezy - spotkania przez cały rok

SUMA BRUTTO

153.700 zł

SUMA NETTO

126.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

27.700 zł

2.2

Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z harcerskich środowisk polonijnych za granicą oraz kursów instruktorskich .

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 1000 średni czas trwania imprezy - od kilkudniowych do 21-dniowych obozów

SUMA BRUTTO

489.000 zł

SUMA NETTO

401.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

88.000 zł

2.3

Pobyty wakacyjne, kolonie społeczne, pobyty dzieci i młodzieży polonijnej u rodzin w Polsce.

ilość planowanych imprez - 30

ilość osób - 1500 średni czas trwania imprezy - 14-21 dniowe pobyty

SUMA BRUTTO

712.800 zł

SUMA NETTO

584.500 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

128.300 zł

3) PROMOCJA DZIAŁALNOŚĆI NAUKOWO - WYDAWNICZEJ DOTYCZĄCEJ POLONII

SUMA BRUTTO

1.020.250 zł

SUMA NETTO

836.600 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

183.700 zł

3.1

Organizowanie i współudział konferencjach , sympozjach naukowych i popularnonaukowych poświęconych Polonii i Polakom za granicą.

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 450 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO

481.250 zł

SUMA NETTO

394.600 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

86.650 zł

3.2

Dofinansowanie publikacji naukowych i popularnonaukowych nt. Polonii .

planowane jest dofinansowanie 17 pozycji

SUMA BRUTTO

539.000 zł

SUMA NETTO

442.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

97.000 zł

4) ROGRAM SZKÓŁ PATRONACKICH

SUMA BRUTTO

348.800 zł

SUMA NETTO

286.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

62.800 zł

4.1

Intensyfikowanie funkcjonowania szkół patronackich

ilość osób - 300 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

II.WSPIERANIE KULTURY W POLONIJNYCH I POLSKICH ŚRODOWISKACH

SUMA BRUTTO

4.667.050 zł

SUMA NETTO

3.827.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

840.050 zł

1) UTRWALANIE POLSKIEJ KULTURY W POLONIJNYCH I POLSKICH

ŚRODOWISKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

SUMA BRUTTO

1.559.500 zł

SUMA NETTO

1.278.800 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

280.700 zł

1.1

Organizacja Dni Polskich , przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą.

ilość planowanych imprez - 30

ilość osób - 800 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO

470.730 zł

SUMA NETTO

386.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

84.730 zł

1.2

Występy twórców i zespołów polonijnych w Polsce, konkursy plastyczne oraz współorganizowanie imprez promujących kulturę polską w kraju dla środowisk polskich i polonijnych.

ilość planowanych imprez - 40

ilość osób - 3500 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO

726.580 zł

SUMA NETTO

595.800 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

130.780 zł

1.3

Organizowanie wystaw artystów polonijnych w Polsce.

ilość planowanych wystaw - 25

SUMA BRUTTO

240.240 zł

SUMA NETTO

197.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

43.240 zł

1.4

Wspieranie instytucji kultury polskiej w szczególności Biblioteki Polskiej w Paryżu .

ilość planowanych imprez - 5

SUMA BRUTTO

121.950 zł

SUMA NETTO

100.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

21.950 zł

2) DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNA W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

SUMA BRUTTO

1.516.100 zł

SUMA NETTO

1.243.200 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

272.900 zł

2.1

Organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców polonijnego ruchu artystycznego, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych dla dziecięcych i młodzieżowych polonijnych zespołów folklorystycznych, chóralnych, muzycznych, teatralnych, konkursów recytatorskich oraz dla organistów .

ilość planowanych imprez - 30

ilość osób - 1000 średni czas trwania imprezy - od kilkudniowych do 14 dniowych

SUMA BRUTTO

997.800 zł

SUMA NETTO

818.200 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

179.600 zł

2.2

Prowadzenie studium dla dyrygentów chórów polonijnych, studium dla choreografów i kierowników polonijnych zespołów folklorystycznych, studium kultury polskiej, studium tańców polskich, warsztaty etnograficzne .

ilość planowanych imprez - 4

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - 14 dniowe spotkania

SUMA BRUTTO

408.545 zł

SUMA NETTO

335.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

73.545 zł

Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych w świecie strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych oraz pomocy repertuarowych.

SUMA BRUTTO

109.755 zł

SUMA NETTO

90.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

19.755 zł

3) DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA DS. POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POZA GRANICAMI KRAJU

3.1

Prowadzenie prac z zakresu specjalistycznej pomocy konserwatorskiej przy odbudowie i odnawianiu polskich zabytków poza Krajem, prowadzenie dokumentacji wybranych zagadnień

SUMA BRUTTO

371.950 zł

SUMA NETTO

305.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

66.950 zł

4) OBCHODY ROCZNIC NARODOWYCH ( min. SŁOWACKIEGO I CHOPINA)

4.1

Organizowanie i współudział w imprezach związanych z obchodami rocznic narodowych, świąt państwowych ( 150-ta rocznica śmierci Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego, 60-ta rocznica wybuchu II wojny światowej ) .

ilość planowanych imprez - 10

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO

243.900 zł

SUMA NETTO

200.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

43.900 zł

5) XI ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

ilość osób - 800 średni czas trwania imprezy - 14 dni

SUMA BRUTTO

792.675 zł

SUMA NETTO

650.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

142.675 zł

6) PROGRAM DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA DOKUMENTACJI WYCHODŹSTWA POLSKIEGO

6.1

Opracowywanie zbiorów polonijnych gromadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku.

SUMA BRUTTO

182.925 zł

SUMA NETTO

150.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

32.925 zł

III. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POLONIJNYCH

SUMA BRUTTO

3.426.500 zł

SUMA NETTO

2.809.730 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

616.770 zł

1. Spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i polonijnych ze świata.

SUMA BRUTTO

12.190 zł

SUMA NETTO

420.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

2.190 zł

2. Zakup wyposażenia dla siedzib domów polskich, organizacji polskich i parafii, opłaty czynszów i lokali.

* opłaty administracyjne, utrzymanie biur 350.000 zł

* zakup wyposażenia do Domów Polskich 150. 000 zł

SUMA BRUTTO

975.610 zł

SUMA NETTO

800.000

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

175.610 zł

3. Dofinansowanie działalności programowej polskich i polonijnych organizacji społecznych.

SUMA BRUTTO

1.481.700 zł

SUMA NETTO

1.215.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

266.700 zł

4. Realizacja programu "Strefy Żywieniowej Miasta Wilna", programu edukacyjnego dla rolników i ogrodników polskich na Wschodzie, w tym zakup i ekspedycja maszyn rolniczych , nasion , nawozów dla rolników na Litwie, Białorusi, Rumunii i Ukrainie.

SUMA BRUTTO

457.000 zł

SUMA NETTO

374.730 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

82.270 zł

IV. PROGRAM POMOCY SOCJALNEJ

SUMA BRUTTO

1.057.300 zł

SUMA NETTO

867.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

190.300 zł

1. Pomoc rzeczowa i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej, kombatantów, sierot, osób chorych ( zakupy żywności, odzieży, leków, leczenie szpitalne i sanatoryjne).

SUMA BRUTTO

375.600 zł

SUMA NETTO

308.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

67.600 zł

2. Fundusz stypendialny dla uczniów i studentów.

SUMA BRUTTO

304.875 zł

SUMA NETTO

250.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

54.875 zł

3. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i pobytów leczniczo-sanatoryjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych.

ilość planowanych imprez - 8

ilość osób - 250 średni czas trwania imprezy -14- 21 dniowe turnusy

SUMA BRUTTO

376.825 zł

SUMA NETTO

309.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

67.825 zł

V. PROGRAM POMOCY POLAKOM W KAZACHSTANIE NA SYBERII I AZJI ŚRODKOWEJ ( W TYM POMOC DLA REPATRIANTÓW )

SUMA BRUTTO

243.900 zł

SUMA NETTO

200.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

43.900 zł

VI. PRACA Z MŁODZIEŻĄ , KRAJOZNAWSTWO, SPORT I REKREACJA

SUMA BRUTTO

1.844.900 zł

SUMA NETTO

1.512.800 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

332.100 zł

1. Organizowanie obozów rekreacyjno-sportowych z nauką języka polskiego dla młodzieży polskiej i polonijnej z zagranicy.

ilość planowanych imprez - 10

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - 14 dniowe

SUMA BRUTTO

355.200 zł

SUMA NETTO

291.250 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

63.950 zł

2. Udział sportowców i zespołów z klubów polonijnych w imprezach sportowo-turystycznych.

ilość planowanych imprez -10

ilość osób - 450 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe

SUMA BRUTTO

175.120 zł

SUMA NETTO

143.600 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

31.520 zł

3. Udzielanie pomocy organizacyjnej, merytorycznej i finansowej polonijnym klubom sportowym.

SUMA BRUTTO

61.280 zł

SUMA NETTO

50.250 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

11.030 zł

4 Organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży

i dorosłych w Polsce.

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 1200 średni czas trwania imprezy - 7 - 14 dniowe

SUMA BRUTTO

576.100 zł

SUMA NETTO

472.400 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

103.700 zł

5. II Światowy Sportowo-Turystyczny Zlot Młodzieży Polonijnej - POZNAŃ 99

ilość osób - 550 średni czas trwania imprezy - 10 dni

SUMA BRUTTO

451.220 zł

SUMA NETTO

370.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

81.220 zł

6 Spotkania młodzieży polonijnej z Ojcem Świętym w czasie wizyty papieskiej

w Polsce.

ilość planowanych imprez - 3

ilość osób - 1200 średni czas trwania imprezy -kilkudniowe

SUMA BRUTTO

225.980 zł

SUMA NETTO

185.300 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

40.680 zł

VII. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE INFORMACJI POLONIJNEJ

SUMA BRUTTO

1.121.950 zł

SUMA NETTO

920.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

201.950 zł

1. Prowadzenie oraz rozbudowa Ośrodka Informacji Polonijnej (w tym zakupy wyposażenia ).

SUMA BRUTTO

268.290 zł

SUMA NETTO

220.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

48.290 zł

2. Wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" dla polonijnych masmediów, utrzymanie strony internetowej Stowarzyszenia, Biblioteki, informatorów programowych.

SUMA BRUTTO

548.780 zł

SUMA NETTO

450.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

98.780 zł

3. Dofinansowywanie czasopism, rozgłośni radiowych i telewizyjnych prowadzonych przez środowiska polonijne

SUMA BRUTTO

304.880 zł

SUMA NETTO

250.000 zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA

54.880 zł

Koszty bezpośrednie realizacji poszczególnych zadań - 15.030.600 zł

Pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania - 3.299.400zł

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH W ROKU 1999 WYNOSI 18.330.000 zł