UCHWAŁA NR 79

PREZYDIUM SENATU

z dnia 24 marca 1999 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014), uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostce nie zaliczonej do sektora finansów publicznych wymienionej w załączniku do uchwały, wykonanie w 1999 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 7 000 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostki wymienionej w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostki nie zaliczonej do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostkę nie zaliczoną do sektora finansów publicznych zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostką nie zaliczoną do sektora finansów publicznych wymienioną w załączniku do uchwały umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 79 Prezydium Senatu RP
z dnia 24 marca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1999 r.

 

Fundacja Centrum Studiów Latynoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żurawia 4
00-503 Warszawa

Dofinansowanie wydania drukiem materiałów z konferencji naukowej nt. "Rola duchowieństwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej"

7 000 zł

   

Razem:

7 000 zł