UCHWAŁA NR 78

PREZYDIUM SENATU

z dnia 24 marca 1999 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014), uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" wykonanie w 1999 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 2 500 000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia umowy z Fundacją "Pomoc Polakom na Wschodzie", która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 78 Prezydium Senatu RP
z dnia 24 marca 1999 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych

Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1999 r.

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie"

1. Prasa polskojęzyczna

1 030 860 zł

Al. Ujazdowskie 19
00-577 Warszawa

2. Pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych

447 000 zł

 

3. Działania na rzecz umożliwienia odbioru polskich stacji telewizyjnych - program pilotażowy

130.000 zł

 

4. Wspieranie działań osób indywidualnych oraz instytucji podejmowanych na rzecz dokumentowania i naukowego opracowywania i upamiętniania śladów obecności polskiej

185 000 zł

 

5. Promocja książki polskiej i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych

110 000 zł

 

6. Promocja kultury polskiej - organizacja Dni Polskich

100 000 zł

 

7. Opieka nad katedrami polonistyki w uczelniach wyższych i instytutach pedagogicznych na Wschodzie, pomoc dla kadry nauczycielskiej, opieka nad młodzieżą studiującą w uczelniach wyższych krajów zamieszkania

141 500 zł

 

8. Inspirowanie aktywności społecznej w środowiskach młodzieży polskiej na Wschodzie z udziałem przedstawicieli z Macierzy i Polonii Świata

105 640 zł

 

9. Wspieranie potrzeb religijnych środowisk polskich

250 000 zł

 

Razem:

2 500 000 zł