UCHWAŁA Nr 77
PREZYDIUM SENATU
z dnia 3 marca 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów
związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 7 Prezydium Senatu z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur senatorskich, zmienionej uchwałą Nr 37 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1998 r., wprowadza się następującą zmianę:
- w § 1 w
yrazy "6.000 zł" zastępuje się wyrazami "7.500 zł".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 marca 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK