UCHWAŁA NR 69
PREZYDIUM SENATU
z dnia 27 stycznia 1999 r.
w sprawie zlecania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1999 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014), uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się zaliczkową kwotę dotacji z budżetu państwa w 1999 r. w wysokości 1 000 000 zł

w ramach rozdziału 9995 na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zwanemu dalej Stowarzyszeniem, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU
ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do Uchwały Nr 69
Prezydium Senatu RP
z dnia 27 stycznia 1999 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1999 roku

PROGRAM OŚWIATOWO - EDUKACYJNY

1.DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNO-DYDAKTYCZNA

-Międzyszkolna wymiana i studyjne pobyty śródroczne uczniów i studentów, maturzystów zdających polskie matury z polskich szkół i punktów nauczania z zagranicy, olimpiady przedmiotowe.
30.000 zł

-Organizowanie warsztatów, kursów, szkół języka polskiego i kultury polskiej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, konferencji metodycznych i językowych dla nauczycieli i studentów polskich z zagranicy, praktyk pedagogicznych, warsztatów bibliotekarskich.
30.000 zł

- Organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży ,studentów i osób dorosłych, staże lekarskie, dziennikarskie, kursy z zakresu biznesu, gospodarki i ekonomii dla środowisk polskich.
30.000 zł

- Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych w świecie lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych dla szkół , podręczników szkolnych do nauki języka polskiego, geografii, historii, dydaktycznych video kaset, itp.
20.000 zł

2.DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA

- Organizowanie spotkań z polonijnymi studentami, uczniami, stażystami, organizacja życia klubowego studentów polonijnych studiujących w Polsce, organizacja Klubów Młodych Polaków za granicą.
25.000 zł

- Organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z harcerskich środowisk polonijnych za granicą , oraz kursów instruktorskich
25.000 zł

Kolonie społeczne oraz pobyty dzieci i młodzieży polonijnej u rodzin w Polsce.
10.000 zł

3) PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO_WYDAWNICZEJ
DOTYCZĄCEJ POLONII

- Organizowanie i współudział w konferencjach , sympozjach naukowych i popularno-naukowych, poświęconych Polonii i Polakom za granicą.
5.000 zł

Dofinansowanie publikacji naukowych nt. Polonii
25.000 zł

4) PROGRAM SZKÓŁ PATRONACKICH

Intensyfikowanie funkcjonowania szkół patronackich
25.000 zł

II. KULTURA - OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) UTRWALANIE POLSKIEJ KULTURY W ŚRODOWISKACH POLONIJNYCH I POLSKICH W KRAJU I ZA GRANICĄ

- Organizacja Dni Polskich ,przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą.
25.000 zł

- Występy twórców i zespołów polonijnych w Polsce, konkursy plastyczne oraz współorganizowanie imprez promujących kulturę polską w kraju dla środowisk polskich i polonijnych .
25.000 zł

- Organizowanie wystaw artystów polonijnych w Polsce.
25.000 zł

2) DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNA W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

- Organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców polonijnego ruchu artystycznego, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych dla dziecięcych i młodzieżowych polonijnych zespołów folklorystycznych, chóralnych, muzycznych, itp...
25.000 zł

-Prowadzenie studium dla dyrygentów chórów polonijnych, studium dla choreografów i kierowników polonijnych zespołów folklorystycznych, studium kultury polskiej, studium tańców polskich, warsztaty etnograficzne.
30.000 zł

- Zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych w świecie strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych, pomocy repertuarowych.
25.000 zł

3) PROGRAM DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

POZA GRANICAMI KRAJU

- Prowadzenie prac dokumentacyjnych i pomocy konserwatorskiej dla zabytków kultury polskiej przez Ośrodek ds. Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju . W związku z pracami związanymi z funkcjonowaniem Ośrodka koszty tego zadania obejmują w/w działania jak również koszty delegacji krajowych i zagranicznych osób realizujących zadanie.
5.000 zł

4) OBCHODY ROCZNIC NARODOWYCH (m.in. Słowackiego i Chopina)

Organizowanie i współudział w imprezach związanych z obchodami rocznic narodowych, świąt państwowych (150-ta rocznica śmierci Fryderyka Chopina i Juliusza Słowackiego, 60-ta rocznica wybuchu II-ej wojny światowej)
30.000 zł

5) XI ŚWIATOWY FESTIWAL POLONIJNYCH ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH
W RZESZOWIE

20.000 zł

6) PROGRAM DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA DOKUMENTACJI WYCHODŹSTWA POLSKIEGO

- Opracowanie zbiorów polonijnych gromadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku.
25.000 zł

III. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POLONIJNYCH

-Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych i polskich ze świata
25.000 zł

-. Zakup wyposażenia dla siedzib domów polskich, organizacji polskich i parafii, opłaty czynszów i lokali .
30.000 zł

- Dofinansowanie działalności programowej polskich i polonijnych organizacji społecznych.
15.000 zł

- Realizacja programu "Strefy Żywieniowej Miasta Wilna" , programu edukacyjnego dla rolników i ogrodników polskich na Wschodzie w tym zakup i ekspedycja maszyn rolniczych, nasion , nawozów dla rolników na Litwie, Białorusi, Rumunii i Ukrainie.
15.000 zł

IV. PROGRAM POMOCY SOCJALNEJ

- Pomoc rzeczowa i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej, kombatantów, sierot, osób chorych ( zakupy żywności, odzieży, leków, leczenie szpitalne i sanatoryjne) . Stowarzyszenie udzielając zapomóg socjalnych stara dostosować wysokość udzielanej pomocy do indywidualnej sytuacji każdego z wnioskodawców.
45.000 zł

- Fundusz stypendialny dla uczniów i studentów. Stowarzyszenie stypendiów socjalnych i naukowych stara dostosować wysokość udzielanej pomocy do indywidualnej sytuacji każdego z wnioskodawców.
40.000 zł

- Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i pobytów leczniczo-sanatoryjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych.
30.000 zł

V. PROGRAM POMOCY POLAKOM W KAZACHSTANIE, NA SYBERII I W AZJI ŚRODKOWEJ (W TYM POMOC DLA REPATRIANTÓW)

-Pomoc Polakom i organizacjom polskim w Kazachstanie, na Syberii i w Azji Środkowej
35.000 zł

VI. PRACA Z MŁODZIEŻĄ, KRAJOZNAWSTWO, SPORT I REKREACJA

Organizowanie obozów rekreacyjno - sportowych z nauką języka polskiego dla młodzieży polskiej i polonijnej z zagranicy
20.000 zł

-Udział sportowców i zespołów z klubów polonijnych w imprezach sportowo-turystycznych.
20.000 zł

-Udzielanie pomocy organizacyjnej ,merytorycznej i finansowej polonijnym klubom sportowym. 25.000 zł

- Organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce. 30.000 zł

- II Światowy Sportowo-Turystyczny Zlot Młodzieży Polonijnej POZNAŃ '99 . 30.000 zł

- Spotkania młodzieży polonijnej z Ojcem Świętym podczas pobytu w Polsce. 5.000 zł

VII. WSPIERANIE MEDIÓW POLONIJNYCH, BIULETYN STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA", BAZA DANYCH.

. Prowadzenie oraz rozbudowa Ośrodka Informacji Polonijnej (w tym zakupy wyposażenia).
25.000 zł

- Wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" dla polonijnych masmediów, informatorów programowych-
25.000 zł

- Dofinansowanie czasopism ,rozgłośni radiowych i telewizyjnych prowadzonych przez środowiska polonijne .
25.000 zł

Koszty ogólne Stowarzyszenia, których poniesienie jest niezbędne do realizacji w/w zadań zleconych 100.000 zł

RAZEM 1.000.000 zł