UCHWAŁA Nr 68
PREZYDIUM SENATU
z dnia 18 stycznia 1999 r.
zmieniające uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez Senat poza granice kraju

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, Nr 160, poz. 1080 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1118) w porozumieniu z Prezydium Sejmu uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 14 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności senatorów delegowanych przez Senat poza granice kraju, w § 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Z tytułu podróży służbowej poza granice kraju samochodem stanowiącym własność senatora przysługuje zwrot kosztów według stawek za 1 km przebiegu powiększony o 50%.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 1999 r.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK