UCHWAŁA NR 66
PREZYDIUM SENATU
z dnia 22 grudnia 1998 r.
sprawie zlecenia zadań państwowych
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom niepaństwowym, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 32.447 zł na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek jednostek wymienionych w załączniku do uchwały.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami niepaństwowymi, wymienionymi w załączniku do uchwały, umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja RZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 66 Prezydium Senatu RP
z dnia 22 grudnia 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Fundacja "O uśmiech dziecka"

ul. Mickiewicza 37

06-200 Maków Mazowiecki

Dofinansowanie kosztów pomocy charytatywnej przeznaczonej dla 36 niepełnosprawnych dzieci z polskiej Szkoły Specjalnej w Podbrodziu na Litwie

3.000 zł

2.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim

na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza

ul. Jana Sawy 5

20-632 Lublin

Rozszerzenie zadania polegającego na wydaniu Kalendarza Kresowego na 1999 rok.

23.747 zł

3.

Polska Akcja Humanitarna

ul. Nowy Świat 41/12

00-042 Warszawa

Dofinansowanie kosztów transportu i wyżywienia uczestników IV Pielgrzymki Polaków z Kazachstanu

5.700 zł

     

---------------

   

Razem:

32.447 zł