UCHWAŁA NR 61

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 grudnia 1998 r.
w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecane Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r., określone w załączniku do uchwały nr 13 Prezydium Senatu z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 152.300 zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały nr 61
Prezydium Senatu RP
z dnia 8 grudnia 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych do wykonania Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

1.

Rozszerzenie zadania Opieka nad prasą polskojęzyczna na Wschodzie stanowiącego, pkt. I umowy z dn. 29 lipca 1998 r. o:
pokrycie kosztów druku i papieru "Kuriera Wileńskiego"
wyposażenie w sprzęt redakcji gazety "Źródło" w Czkałowie w Kazachstanie

  1. wyposażenie w sprzęt redakcji gazety "Głos znad Pregoły" w Kaliningradzie w Rosji
  2. wyposażenie w sprzęt redakcji gazety "Głos Podola" w Gródku Podolskim na Ukrainie
  3. zakup sprzętu i skanera dla redakcji "Magazynu Wileńskiego"
  4. koszty przygotowania materiałów publikowanych w gazecie "Znad Wilii"

 

 

 

 

52.500 zł

5.000 zł

10.000 zł

10.300zł

5.000 zł

3.500 zł

2.

Pomoc humanitarna i charytatywna

36.000 zł

3.

Rozszerzenie zadania Promocja polskiej książki, stanowiącego pkt. III umowy z dn. 29 lipca 1998 r.

30.000 zł

   

---------------

Razem:

 

152.300 zł