UCHWAŁA NR 60

PREZYDIUM SENATU

z dnia 8 grudnia 1998 r.
w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecane Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r., określone w załączniku do uchwały nr 20 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały w wysokości 464.400 zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały nr 60
Prezydium Senatu RP
z dnia 8 grudnia 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych do wykonania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

1.

Sfinansowanie zakupu dla Stowarzyszenia Rodzin Peruwiańsko-Polskich - "Dom Polski" w Limie komputera z monitorem i drukarką oraz przekazanie środków przeznaczonych na renowację pomnika inżynierów polskich i Edwarda Habicha oraz grobu Ernesta Malinowskiego

19.500 zł

2.

Sfinansowanie zakupu dla Zakonu Franciszkanów Konwentualnych w Limie komputera z monitorem i drukarką, xero oraz CB o dużym zasięgu

36.000 zł

3.

Sfinansowanie zakupu dla Polskiej Parafii pw. Matki Boskiej z Nazaretu w Limie komputera z monitorem i drukarką, xero oraz książek (za 2.000 zł) i płyt CD (za 1.500 zł)

20.900 zł

4.

Sfinansowanie wydania wspomnień ks. Grasewicza przez Wydawnictwo Polskie w Wilnie "Magazyn Wileński" ZSA

14.000 zł

5.

Zakup opału dla 76 rodzin polskich z Kazachstanu zamieszkałych w obwodzie kaliningradzkim

107.000 zł

6.

Zakup wyposażenia szkolnego dla Stanisławowa oraz dofinansowanie wynagrodzenia nauczycieli tam pracujących

10.000 zł

7.

Wyposażenie szkół w Białej Wace, Wojdatach, Zabłoci, Iwie i Stanisławowie w kserokopiarki

20.000 zł

8.

Zorganizowanie pobytu sanatoryjnego dla 40 kombatantów z Ukrainy

40.000 zł

9.

Refundacja części kosztów wydania książki E.Pawlickiej "Przeżyliśmy...pamiętnik z zesłania1939-42"

6.000 zł

10.

Pokrycie części kosztów kursu dla liderów polskich organizacji z Rosji

33.000 zł

11.

Dofinansowanie kosztów transportu darów dla Czkałowa w Kazachstanie

10.000 zł

12.

Zapomogi i pomoc socjalna dla Polaków ze Wschodu

55.000 zł

13.

Pomoc dla Związku Polaków na Białorusi

35.000 zł

14.

Zakup obuwia i odzieży dla dzieci polskich z rejonów solecznickiego i trockiego na Litwie

12.000 zł

15.

Zakup paczek świątecznych dla dzieci ze środowisk wiejskich na Białorusi

4.000 zł

16.

Zakup lokalu dla Stowarzyszenia Polskiej Kultury "Nadzieja" w Ułan Ude

42.000 zł

   

---------------

Razem:

 

464.400