UCHWAŁA NR 55

PREZYDIUM SENATU

z dnia 20 października 1998 r.

w sprawie zlecania zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Szefa Kancelarii Senatu do zakupu lub zlecania jednostkom niepaństwowym dokonywania zakupu pojedynczych egzemplarzy sprzętu i wyposażenia celem ich przekazania na potrzeby Polaków w Gruzji, stosownie do otrzymanych wniosków.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 120.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zlecenie zakupu jednostce niepaństwowej wymaga zawarcia umowy określającej szczegółowe zasady wykonania zleconego zadania państwowego, terminy przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia.

§ 4.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK