UCHWAŁA Nr 36

PREZYDIUM SENATU

z dnia 19 czerwca 1998 r.

w sprawie zasad i trybu wypłacania pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich nagród za wieloletnią pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu

Na podstawie art. 18 ust. 4 oraz art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080), w porozumieniu z Prezydium Sejmu uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Pracownikom biur, o których mowa w art. 18 ust. 2 oraz art. 23 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, przysługują nagrody za wieloletnią pracę w wysokości:

1) po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,

2) po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,

3) po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,

4) po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,

5) po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego,

6) po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego.

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od których zależą uprawnienia pracownicze.

W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody za wieloletnią pracę w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody, pod warunkiem, że upływ okresu uprawniającego do nagrody nastąpił w okresie zatrudnienia w biurze klubu, koła senackiego lub w biurze senatorskim.

4. Obowiązek udokumentowania prawa do nagrody spoczywa na pracowniku.

5. Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

6. Podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

7. W razie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

8. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody, nabywa prawo do więcej niż jednej nagrody, wypłaca się jedną nagrodę - najwyższą.

9. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody, nabywa prawo do nagrody, a w okresie krótszym niż 12 miesięcy nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia nagrody wyższego stopnia wypłaca się różnicę między kwotą wypłaconej nagrody niższej a kwotą nagrody wyższej.

10. Pracownikom, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszych przepisów, nabyli prawo do nagrody jubileuszowej w związku z zaliczaniem okresów pracy wymienionych w zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (Monitor Polski Nr 44, poz. 358), okresy te wlicza się na dotychczasowych zasadach do kolejnych nagród.

§ 2.

Uprawnienie do nagrody za wieloletnią pracę ustala i wypłaty nagrody dokonuje:

- przewodniczący klubu, koła lub osoba przez niego upoważniona w stosunku do pracowników biura tego klubu lub koła,

- senator w stosunku do pracowników biura senatorskiego.

§ 3.

1. Pracownikom biur, o których mowa w art. 18 ust. 2 oraz art. 23 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zatrudnionym w tych biurach w dniu zakończenia kadencji Senatu przysługują odprawy w związku z zakończeniem kadencji Senatu w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli okres zatrudnienia w biurze wynosił co najmniej połowę okresu trwania kadencji,

2) odpowiadającej części jednomiesięcznego wynagrodzenia obliczanej za każdy przepracowany miesiąc, proporcjonalnie do przepracowanego okresu - jeżeli okres zatrudnienia w biurze wynosił mniej niż połowę okresu trwania kadencji.

2. Podstawę obliczenia odprawy stanowi średnie wynagrodzenie pracownika z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających zakończenie kadencji Senatu.

3. Wypłata odprawy następuje w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzenia przysługującego pracownikom za ostatni miesiąc zatrudnienia w biurze.

§ 4.

Wypłaty nagrody, o której mowa w § 3, dokonuje:

- przewodniczący klubu lub koła w stosunku do pracowników biura tego klubu lub koła,

- senator w stosunku do pracowników biura senatorskiego.

§ 5.

Pracownikom biur, o których mowa w art. 18 ust. 2 oraz art. 23 ust. 3 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080).

§ 6.

Uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustala i wynagrodzenie wypłaca:

    1. pracownikom zatrudnionym w biurze klubu lub koła senackiego - przewodniczący klubu, koła senackiego lub osoba przez niego upoważniona,
    2. pracownikom zatrudnionym w biurze senatorskim - senator.

§ 7.

Wydatki związane z realizacją uchwały pokrywane są ze środków przewidzianych corocznie w budżecie Kancelarii Senatu.

§ 8.

Dokonujący wypłaty, o których mowa w § 2, 4 i 6, przekazują do Kancelarii Senatu informacje o kwocie przewidywanej na wypłaty nagród za wieloletnią pracę, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne) i odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu, w terminie ustalonym dla planowania budżetu Kancelarii Senatu.

§ 9.

1. Środki na cele określone w uchwale wypłacane są z budżetu Kancelarii Senatu po złożeniu, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem wypłaty, udokumentowanego wniosku przez dokonującego wypłaty, o którym mowa w § 2, 4 i 6.

2. W wypadku biur klubów i kół parlamentarnych środki na cele, o których mowa w § 1, 3 i 5, wypłacane są z budżetu Kancelarii Senatu proporcjonalnie do liczby senatorów tworzących klub lub koło parlamentarne.

3. W wypadku biur poselsko - senatorskich środki na cele, o których mowa w § 1, 3 i 5, wypłacane są z budżetu Kancelarii Senatu dla pracowników zatrudnianych przez senatora.

§ 10.

Traci moc uchwała Nr 10 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie określenia zasad i trybu wypłacania pracownikom biur klubów i kół senackich oraz biur senatorskich nagród za wieloletnią pracę oraz odpraw w związku z zakończeniem kadencji Senatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK