UCHWAŁA NR 34

PREZYDIUM SENATU

z dnia 18 czerwca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom niepaństwowym, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 50.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane na rachunki jednostek wymienionych w załączniku do uchwały przez Kancelarię Senatu.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami niepaństwowymi, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 34 Prezydium Senatu RP
z dnia 18 czerwca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Oręża Polskiego w Warszawie

ul. Banacha 2

09-913 Warszawa

Dofinansowanie kosztów wydania katalogu wystawy Pod znakiem srebrnego i złotego orła.. Polsko-Amerykańskie tradycje wojskowe od XVIII do XX w.

20.000 zł

2.

Fundacja "POMOST" Pomoc Polakom na Wschodzie

ul. Żeromskiego 58

26-600 Radom

Dofinansowanie kosztów transportu pomocy humanitarnej dla Polaków zamieszkujących w płn. Kazachstanie i w okolicach Jekaterynburga w Federacji Rosyjskiej.

18.000 zł

3.

Przymierze Rodzin

ul. Nowogrodzka 51

00-695 Warszawa

Dofinansowanie pobytu w Polsce podczas akcji letniej dzieci polskich z Pawilniskiej Szkoły Podstawowej w Kolonii Wileńskiej na Litwie

7.000 zł

4.

Redakcja miesięcznika

"Promyczek Dobra"

Plac Kolegiacki 1

33-300 Nowy Sącz

Dofinansowanie comiesięcznej wysyłki 250 egzemplarzy pisma do 50 Polonijnych Ośrodków Duszpasterskich.

5.000 zł

     

---------------

   

Razem:

50.000 zł