UCHWAŁA NR 31

PREZYDIUM SENATU

z dnia 3 czerwca 1998 r.
w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Rozszerza się zadania państwowe zlecane Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r., określone w załączniku do uchwały nr 13 Prezydium Senatu z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w wysokości 1.185.150 zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały nr 31
Prezydium Senatu RP
z dnia 3 czerwca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych do wykonania Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 1998 r.

1.

Opieka nad prasą polskojęzyczną na Wschodzie

Łotwa:

 • Polak na Łotwie
 • Czas Łatgalii

Litwa:

 • Nasza Gazeta
 • Magazyn Wileński
 • Znad Wilii
 • Spotkania

Białoruś:

 • Głos znad Niemna
 • My i Szkoła
 • Ziemia Lidzka
 • Magazyn Polski
 • Polskie Słowo
 • List do Ciebie

Ukraina:

 • Gazeta Lwowska
 • Dziennik Kijowski
 • Krynica
 • Mozaika Berdyczowska
 • Radość Wiary
 • Harcerz Kresów

Rosja:

 • Angelus
 • Głos znad Pregoły

warsztaty, szkolenia, staże dla wydawców prasy

jednodniówki, wydawnictwa specjalne, jubileuszowe

koszty zakupu sprzętu dla redakcji

735.150 zł

34.200 zł

 

 

157.000 zł

 

 

 

 

170.400 zł

 

 

 

 

 

 

197.800 zł

 

 

 

 

 

 

28.750 zł

 

 

45.000 zł

10.000 zł

 

92.000 zł

2.

Opieka nad polskimi redakcjami radiowymi na Wschodzie

150.000 zł

3.

Tworzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotek działających przy organizacjach polskich, bibliotek szkolnych, parafialnych, uczelnianych, bibliotek działających w placówkach naukowych

75.000 zł

4.

Promocja polskiej książki poprzez organizację wystaw

25.000 zł

5.

Pomoc dla kadry nauczycielskiej, młodych pracowników nauki, uczniów szkół i studentów w porozumieniu z Macierzą Szkolna i organizacjami polskimi

10.000 zł

6.

Opieka nad katedrami polonistycznymi na Wschodzie (wyposażenie w specjalistyczne zestawy książek, sprzęt audiowizualny oraz pomoce dydaktyczne)

90.000 zł

7.

Dofinansowanie działalności badawczej, dokumentującej obecność polską w krajach objętych działalnością statutową Fundacji oraz publikacja najciekawszych materiałów.

100.000 zł

     
   

---------------

Razem

:

1.185.150 zł