UCHWAŁA NR 30

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 maja 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom niepaństwowym, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 145.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane na rachunki jednostek wymienionych w załączniku do uchwały przez Kancelarię Senatu.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami niepaństwowymi, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały
nr 30 Prezydium Senatu RP
z dnia 26 maja 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza

ul. Jana Sawy 5/1

20-632 Lublin

Dofinansowanie kosztów wydania podręcznika do nauki muzyki dla klas V i VI w szkołach polskich na Litwie autorstwa Jana Mincewicza w nakładzie 2 x 5000 egz.

40.000 zł

       

2.

Fundacja "Oświata Polska za Granicą"

skw. Kardynała Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa

Sfinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe Szkoły Polskiej w Daugavpils na Łotwie

 • sprzęt komputerowy
 • telefon/fax
 • telewizory
 • wideo
 • magnetofon
 • wyposażenie sal do nauki j. polskiego, historii, j. angielskiego (krzesła, tablice, szafy)
 • pomoce naukowe do gabinetów: fizyki, chemii, biologii i j. angielskiego

60.000 zł

       
   

Dofinansowanie działalności Kongresu Polaków w Republice Czeskiej

 • działalność wystawiennicza (wystawa 150 lat Gwiazdki Cieszyńskiej - pierwszego polskiego tygodnika na Śląsku Cieszyńskim)
 • wydanie IV numeru Biuletynu Historyczno-Społecznego
 • sympozjum nt. historii i znaczenia prasy polskiej dla utrzymania polskości Zaolzia
 • działalność zespołów folklorystycznych Skotnica, Skotniczka, Nowina
 • szkolenie młodych animatorów polskiego życia społecznego i kulturalnego
 • uzupełnienie wyposażenia kancelarii Rady Polaków oraz Ośrodka Dokumentacyjnego oraz umeblowania sali posiedzeń

45.000 zł

     

---------------

   

Razem:

145.000 zł