UCHWAŁA NR 21

PREZYDIUM SENATU

z dnia 26 marca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań inwestycyjnych

Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", zwanym dalej Stowarzyszeniem, wykonanie zadań inwestycyjnych, określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.

  1. Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 pozycja 10 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 12.595.000 zł na finansowanie zadań, określonych w załączniku do uchwały.
  2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia koszty niezbędne do realizacji zadań w wysokości 10% całkowitej kwoty dotacji na zadania inwestycyjne tj. kwotę 1.259.500 zł

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazywane Stowarzyszeniu w ramach ustalonej dotacji w terminach szczegółowo określonych przez Kancelarię Senatu.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla Stowarzyszenia podejmuje każdorazowo Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu oraz zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tych zadań w 1998 r.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik
do uchwały Prezydium Senatu nr 21
z dnia 26 marca 1998 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zleconych Stowarzyszeniu

"Wspólnota Polska" w 1998 roku

1. BIAŁORUŚ

- budowa Szkoły Polskiej w Wołkowysku 3.788.000 zł

- budowa Domu Polskiego w Szczuczynie 600.000 zł

-------------

razem: 4.388.000 zł

2. LITWA

- budowa Domu Polskiego w Wilnie 5.845.000 zł

-------------

razem: 5.845.000 zł

4. ŁOTWA

- budowa Szkoły Polskiej w Rydze 200.000 zł

------------

razem: 200.000 zł

7. MOŁDAWIA

- adaptacja pomieszczeń dla Związku Polaków

w Kiszyniowie 50.000 zł

- Dom Polski w Bielcach 150.000 zł

------------

razem: 200.000 zł

8. UKRAINA

- budowa Szkoły Polskiej w Mościskach 300.000 zł

- remont Domu Polskiego w Żytomierzu 580.000 zł

-------------

razem: 880.000 zł

9. GRECJA

- remont Szkoły Polskiej w Atenach 179.000 zł

-------------

razem: 179.000 zł

10. POLSKA

- remonty Domów Polonii

Warszawa 630.000 zł

Kraków 50.000 zł

Pułtusk 250.000 zł

-------------

razem: 930.000 zł

---------------

Razem na zadania inwestycyjne: 12.595.000 zł