UCHWAŁA NR 20

PREZYDIUM SENATU
z dnia 18 marca 1998 roku

w sprawie zlecenia zadań państwowych
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. w wysokości 14.500.000 zł w ramach rozdziału 9995 na realizację zadań zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zwanemu dalej Stowarzyszeniem, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe, o których mowa w § 1 będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 3.

Szef Kancelarii Senatu sprawuje kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu i wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy określającej zasady rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5.

Traci ważność uchwała nr 14 Prezydium Senatu z dnia 4 lutego 1998 r.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 20 Prezydium Senatu RP
z dnia 18 marca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 roku

  1. PROGRAM OŚWIATOWO - EDUKACYJNY

SUMA BRUTTO 4.507.000.- zł

SUMA NETTO 3.515.414.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 991.586.-zł

W szerokim zakresie działań Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wspieranie oświaty polskiej poza granicami kraju stanowić będzie główną preferencję. Wśród propozycji mających na celu pomoc dla polskich i polonijnych placówek oświatowych znajdą się różnorodne formy: do szkół trafi oferta uczestnictwa w programie patronackim, do poszczególnych grup zawodowych - udziału w specjalistycznych kursach, konferencjach, dzieci i młodzież będą miały okazję nauki i doskonalenia polskiego języka w czasie pobytów w Polsce.

Program szkół patronackich ma na celu nawiązanie współpracy polskich placówek oświatowych ze szkołami polonijnymi i polskimi poza granicami kraju. Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" pragnie zainteresować udziałem w powyższym programie szkoły krajowe , które podejmą się swoistej opieki - patronowania wybranej szkole polonijnej. Stwarza to atrakcyjną ofertę dla nauczycieli polonijnych, otwiera możliwości korzystania z doświadczeń pedagogów z kraju (różne formy wymiany nauczycieli - staże, szkolenia, kursy, konferencje). Tak rozumiana pomoc, oparta na bezpośrednich, specjalistycznych kontaktach, pozwoli nauczycielom polonijnym poznać nowe metody nauczania, rozszerzyć i udoskonalić warsztat pracy. Śródroczne pobyty uczniów szkól lub klas polskich z zagranicy w Polsce mają na celu pogłębienie znajomości języka polskiego, zapoznanie uczestników z osiągnięciami polskiej kultury i historii, z polskim teatrem, sztuką, zabytkami. Kontakty z rówieśnikami w czasie zajęć szkolnych stwarzają okazję doskonalenia języka polskiego w praktyce. Pobytom towarzyszy szeroki program turystyczno - krajoznawczy. Dzieci i młodzież przyjeżdżają do Polski w nagrodę za naukę języka polskiego. Jest to wynik wieloletniej współpracy Stowarzyszenia ze środowiskami młodzieży, która uczęszcza do polskich szkół lub klas poza granicami Kraju.

Kursy metodyczne przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w szkołach i punktach nauczania języka polskiego i innych przedmiotów (historia, geografia) na Wschodzie i Zachodzie a także dla studentów wydziałów pedagogicznych odbywających w Polsce praktyki zawodowe i staże pedagogiczne, zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych, jak i uczelniach wyższych.

Możliwości uzupełnienia zdobywanej wiedzy, w formie wymiany doświadczeń otwierają konferencje metodyczne i językowe. Kurs dokształcający dla młodzieży maturalnej ze Wschodu jest dla naszych rodaków z Europy Środkowej i Wschodniej, z Rosji i Kazachstanu okazją wyrównania poziomu wykształcenia i zrównania szans w ubieganiu się o indeks na polskich uczelniach.

Warsztaty oraz kursy przysposobienia bibliotecznego służyć będą poszerzeniu wiedzy i doskonaleniu fachowych umiejętności osób pracujących, bądź zakładających biblioteki lub punkty biblioteczne w środowiskach polonijnych na Wschodzie. Warsztaty są przeznaczone również dla osób kompletujących zbiory biblioteczne, w tym etniczne, na uniwersyteckich wydziałach slawistyki.

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej są formą uzupełniającą wykształcenie przed specjalistycznymi kursami metodycznymi i obejmują swoim zasięgiem zarówno młodzież starszą, studentów, jak i ludzi dorosłych związanych z oświata polonijną. W programie oferują zainteresowanym: doskonalenie znajomości języka polskiego, zajęcia z historii i kultury Polski, w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem i turystyką. Umożliwiają również bezpośredni kontakt z polską sztuką (teatr, muzea, spotkania z artystami).

Zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowych i ich doskonalenie stało się podstawą organizacji wielu form kursów zawodowych. Dotyczy to w głównej mierze szkolenia personelu medycznego pochodzącego ze środowisk polskich na Wschodzie, oraz praktyk zawodowych dla osób różnych specjalności (dziennikarzy, lekarzy, rzemieślników, bibliotekarzy, hotelarzy, kucharzy).

Stowarzyszenie na bieżąco dokonywać będzie zakupów i dystrybucji materiałów pomocnych w nauce języka polskiego, historii, geografii (podręczników, klasyki literatury polskiej, literatury dla dzieci i młodzieży, słowników, encyklopedii, map, atlasów, pomocy szkolnych, poradników metodycznych). Środowiska polonijne na Zachodzie i polskie na Wschodzie wyposażone również zostaną w kasety video (polska klasyka filmowa), nowopowstające chóry, zespoły śpiewacze i taneczne - w pomoce repertuarowe materiały instruktażowe oraz stroje ludowe i instrumenty muzyczne.

Pobyt polonijnych studentów na studiach w Polsce obliguje do organizowania klubowych form działalności tej grupy młodzieży. Pozauczelnianemu życiu studenckiemu służą istniejące już od kilku lat polonijne kluby zorganizowane przy Domach Polonii i niektórych Oddziałach Stowarzyszenia , sprzyjające adaptacji w nowym środowisku studentów lat początkowych.

Pomoc polonijnym organizacjom harcerskim prowadzona będzie przez Oddziały i Biuro Zarządu (obozy , śródroczna praca instruktorska, szkolenia). W formie bezpośredniej pomocy fundusze przeznaczone na działalność programową zostaną rozdysponowane polskim organizacjom harcerskim na Białorusi, Litwie, Łotwie Ukrainie a także w Czechach. Z pomocy korzystać będą też organizacje na Zachodzie .

Najtańszą a zarazem niezwykle cenną ze względów psychologicznych formą wychowawczą są organizowane od kilku lat pobyty dzieci polskich ze Wschodu u rodzin w Polsce. Nawiązywane są wieloletnie przyjaźnie i kontakty zarówno dzieci i młodzieży jak i ich rodziców. W atmosferze rodzinnego ciepła dzieci intensywnie uczą się i odpoczywają w gronie rówieśników. Osoby potrzebujące są objęte opieką i doposażane w niezbędne przybory codziennego użytku, ubrania itp.

1) DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNO - DYDAKTYCZNA

SUMA BRUTTO 3.006.200.- zł

SUMA NETTO 2.344.818.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 661.382.-zł

1.1 intensyfikowanie funkcjonowania szkół patronackich , międzyszkolna wymiana i pobyty śródroczne uczniów i studentów, maturzystów zdających polskie matury z polskich szkół i punktów nauczania z zagranicy, olimpiady przedmiotowe

ilość planowanych imprez .10

ilość osób - 600 średni czas trwania imprezy - 14-21 dniowe

SUMA BRUTTO 391.100.- zł

SUMA NETTO 305.046.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 86.054.-zł

1.2 organizowanie warsztatów, kursów, szkół języka polskiego i kultury polskiej dla dorosłych, dzieci i młodzieży, konferencji metodycznych i językowych dla nauczycieli i studentów polskich z zagranicy, praktyk pedagogicznych, warsztatów bibliotekarskich

ilość planowanych imprez - 50

ilość osób - 1500 średni czas trwania imprezy - 14 dni

SUMA BRUTTO 1.115.000.- zł

SUMA NETTO 869.727.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 245.273.- zł

1.3 organizowanie szkoleń zawodowych dla młodzieży ,studentów i osób dorosłych, staże lekarskie, dziennikarskie, kursy z zakresu gospodarki i zarządzania dla środowisk polskich i polonijnych

ilość planowanych imprez - 25

ilość osób - 1200 średni czas trwania imprezy - 14-21 dni

SUMA BRUTTO 859.000.- zł

SUMA NETTO 670.045.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 188.955.- zł

1.4 zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych lektur szkolnych, pomocy dydaktycznych dla szkół , podręczników szkolnych do nauki języka polskiego, geografii, historii, pomocy dydaktycznych video kaset, itp.

SUMA BRUTTO 641.100.- zł

SUMA NETTO 500.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 141.100.-zł

2) DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZA

SUMA BRUTTO 1.084.100.- zł

SUMA NETTO 845.596.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 238.504.- zł

2.1 organizowanie spotkań z polonijnymi studentami, uczniami, stażystami, organizacja życia klubowego studentów polonijnych studiujących w Polsce, organizacja Klubów Młodych Polaków za granicą

ilość planowanych imprez - 11

ilość osób - 460 średni czas trwania imprezy - spotkania przez cały rok

SUMA BRUTTO 104.600.- zł

SUMA NETTO 81.596.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 23.004.- zł

2.2 organizowanie obozów dla dzieci i młodzieży z harcerskich środowisk polonijnych za granicą., oraz kursów instruktorskich

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 1000 średni czas trwania imprezy - od kilkudniowych do 21-dniowych obozów

SUMA BRUTTO 394.900.- zł

SUMA NETTO 308.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 86.900.- zł

2.3 pobyty dzieci i młodzieży polonijnej u rodzin w Polsce

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 900 średni czas trwania imprezy - 14-21 dniowe pobyty

SUMA BRUTTO 584.600.- zł

SUMA NETTO 456.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 128.600.- zł

3) PROMOCJA DZIAŁALNOŚĆI NAUKOWO - WYDAWNICZEJ DOTYCZĄCEJ POLONII

SUMA BRUTTO 416.700.- zł

SUMA NETTO 325.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 91.700.- zł

3.1 organizowanie i współudział konferencjach , sympozjach naukowych i popularno - naukowych poświęconych Polonii i Polakom za granicą.

ilość planowanych imprez - 10

ilość osób - 300 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO 160.300.- zł

SUMA NETTO 125.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 35.300.- zł

3.2 dofinansowanie publikacji naukowych i popularno-naukowych nt. Polonii .

planowane jest dofinansowanie 15 pozycji

SUMA BRUTTO 256.400.- zł

SUMA NETTO 200.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 56.400.- zł

II.WSPIERANIE KULTURY W POLONIJNYCH I POLSKICH ŚRODOWISKACH

SUMA BRUTTO 3.369.700.- zł

SUMA NETTO 2.628.376.-

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 741.324.- zł

Potrzeba wspierania wszystkich przejawów aktywności środowisk polskich i polonijnych poza granicami kraju, których istotą jest nawiązywanie do polskiej tradycji i kultury, utrwalania jej elementów i podtrzymywania ciągłości rodzi konieczność podjęcia przez Stowarzyszenia wielorakich działań. Mają one na celu: prezentację polskiej kultury i sztuki poza granicami kraju - organizowanie wyjazdów artystów indywidualnych i zespołów z koncertami muzycznymi, wokalnymi i spektaklami teatralnymi, dofinansowanie przedsięwzięć typu Dni Polskie, promocję polskich i polonijnych twórców - przedstawienie ich dorobku artystycznego w Polsce, organizację kursów i warsztatów dla zainteresowanych choreografów, dyrygentów, specjalistyczną pomoc dla zabytków poza granicami kraju (prace konserwatorskie, konstrukcyjne, mykologiczne prowadzone przez Ośrodek ds. Dziedzictwa Kulturowego) oraz gromadzenie i opracowywanie zbiorów polonijnych (prace biblioteczne, archiwalne oraz porady heraldyczne prowadzone przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego).

Środowiska polskie w świecie są organizatorami obchodów polskich świąt narodowych, jubileuszy i rocznic polonijnych. Z tych okazji wysyłamy polskich artystów i zespoły z programem artystycznym do tych środowisk.. Stowarzyszenie również zakupuje i wysyła materiały informacyjne o Polsce jej historii, kulturze, współczesności a także wystawy sztuki polskiej .

Odrębną formą pomocy jest prezentacja w środowiskach polskich za granicą polskiej twórczości przez przyjeżdżających z Polski artystów, zespoły muzyczne i taneczne. Biorą one udział w polonijnych festiwalach, koncertują w polonijnych placówkach oświatowych i ośrodkach kulturalnych. W dominującej części są to zespoły folklorystyczne ale nie brakuje także chórów, zespołów poetyckich, teatrów i artystów indywidualnych.

Corocznie duża grupa polskich zespołów z zagranicy bierze udział w festiwalach, warsztatach i przeglądach twórczości artystycznej organizowanych przez polskie placówki kultury na terenie naszego kraju. Przy okazji takich występów organizujemy również trasy koncertowe dla tych grup lub pojedynczych artystów. Stowarzyszenie jest również współorganizatorem kilku festiwali regionalnych, na których finansuje udział zespołów polonijnych.

Nowopowstające zespoły artystyczne i wzrastające zainteresowanie uczestnictwem w życiu kulturalnym społeczności polonijnych zmusza do uwzględniania w programie Stowarzyszenia zadań związanych z podnoszeniem umiejętności artystycznych, wzbogacaniem repertuaru. Uczestnictwo w polskich imprezach artystycznych sprzyja nawiązywaniu żywych kontaktów pomiędzy zespołami, weryfikacji umiejętności artystycznych. Szczególnie cenne i pożyteczne jest jednak uczestnictwo specjalistów z Polski w warsztatach i festiwalach organizowanych przez zespoły polonijne w ich środowiskach.

Corocznie realizowane są warsztaty artystyczne dla zespołów ( chóry, kapele, zespoły folklorystyczne, kółka teatralne itp.) połączone z cyklem prezentacji artystycznych. Zespoły od wielu lat przyjeżdżają do Polski w celu doskonalenia własnego warsztatu artystycznego, poznania nowego repertuaru i zaprezentowania swoich umiejętności. Opiekę merytoryczną i programową pełni w trakcie warsztatów a także w okresie całego roku Rada Artystyczna, która koordynuje całość spraw repertuarowych, organizacyjnych i merytorycznych .

Pięcioletnie studium dla dyrygentów chórów polonijnych jest jedyną w Polsce stałą formą kształcenia dyrygentów polonijnych zespołów artystycznych. Uczestnikami zajęć są doświadczeni dyrygenci jak i początkujący w zawodzie adepci. Jednym z warunków uzyskania dyplomu jest założenie chóru w swoim środowisku. Uczestnicy Studium oprócz typowych zajęć z muzyki i śpiewu zapoznają się z polską kulturą i historią. Dyplom studium jest wydawany wspólnie z MKiS. Studium jest realizowane w terminie zgodnym z warsztatami dla chórów polonijnych, którego "studenci" mają obowiązek ćwiczeń razem z przybyłymi na warsztaty zespołami. Wszyscy uczestnicy studium występują także jako samodzielny chór na warsztatach.

Studium dla instruktorów polonijnych zespołów folklorystycznych jest 3 letnią szkołą dla instruktorów i choreografów polonijnych zespołów. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce. Corocznie uczy się w niej duża grupa uczestników z całego świata w tym liczne grono instruktorów ze Wschodu. Oprócz typowych zajęć z tańca, muzyki i śpiewu uczestnicy są zobowiązani poznać elementy polskiej kultury i sztuki. Egzamin jest zdawany przed komisją złożoną z wybitnych specjalistów w dziedzinie folkloru .

W 1998 roku przypada 200-etna rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Stowarzyszenie zamierza wesprzeć finansowo i merytorycznie uroczystości mickiewiczowskie organizowane w środowiskach polonijnych.

Konieczność ochrony polskiego dziedzictwa kultury poza granicami Kraju spowodowała powołanie przy Stowarzyszeniu ośrodka zajmującego się jego pracami konserwatorskimi i dokumentowaniem wybranych zabytków . W roku 1998 Ośrodek zamierza kontynuować rozpoczęte w latach poprzednich różnorodne prace związane z zabezpieczaniem i konserwacją polskich zabytków, głównie sakralnych na Wschodzie , a także zorganizowania kursu ochrony zabytków dla Polaków ze Wschodu. Efekty prac Ośrodka wspólnie z Zarządem Głównym TOWZ będą publikowane w postaci prac naukowych i popularyzatorskich, zaś materiał faktograficzny służyć będzie do wykonania wystaw ilustrujących stan zniszczeń i ochrony zabytków na Wschodzie, dokonanych zabezpieczeń, odbudowy oraz prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych. Ośrodek rozpoczął publikować serie wydawniczą poświęconą polskim zabytkom poza Krajem

Podejmowane przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego działania i prace o charakterze dokumentacyjno-archiwalnym związane będą z porządkowaniem i merytorycznym opisem przekazanych z zagranicy materiałów i archiwaliów związanych z działalnością Polaków w świecie , popularyzacją w ramach planowanych wystaw i udostępnieniem w bibliotece Domu Polonii na zamku w Pułtusku .

1) UTRWALANIE POLSKIEJ KULTURY W POLONIJNYCH I POLSKICH ŚRODOWISKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

SUMA BRUTTO 1.596.600.- zł

SUMA NETTO 1.245.366.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 351.234.- zł

1.1 organizacja Dni Polskich , przeglądów polskiej sztuki w środowiskach polonijnych i polskich za granicą.

ilość planowanych imprez - 30

ilość osób - 800 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO 392.100.- zł

SUMA NETTO 305.868.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 86.232.- zł

1.2 występy twórców i zespołów polonijnych w Polsce, konkursy plastyczne oraz współorganizowanie imprez promujących kulturę polską w kraju dla środowisk polskich i polonijnych

ilość planowanych imprez - 30

ilość osób - 1400 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe spotkania

SUMA BRUTTO 544.800.- zł

SUMA NETTO 424.948.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 119.852.- zł

1.3 organizowanie wystaw artystów polonijnych w Polsce.

ilość planowanych wystaw - 20

SUMA BRUTTO 171.100.-zł

SUMA NETTO 133.450.-

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 37.650.- zł

1.4 organizowanie i współudział w imprezach związanych z 200-leciem urodzin Adama

Mickiewicza

ilość planowanych imprez - 7

ilość osób - 400 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe uroczystości

SUMA BRUTTO 296.300.- zł

SUMA NETTO 231.100.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 65.200.- zł

1.5 wspieranie instytucji kultury polskiej a w szczególności Biblioteki Polskiej w Paryżu

SUMA BRUTTO 192.300.- zł

SUMA NETTO 150.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 42.300.- zł

2) DZIAŁALNOŚĆ METODYCZNA W ZAKRESIE EDUKACJI KULTURALNEJ

SUMA BRUTTO 1.310.900.- zł

SUMA NETTO 1.022.510.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 288.390.- zł

2.1 organizowanie kursów i warsztatów dla animatorów i twórców polonijnego ruchu artystycznego, plenerów malarskich, warsztatów artystycznych dla dziecięcych i młodzieżowych polonijnych zespołów folklorystycznych, chóralnych, muzycznych, teatralnych, konkursów recytatorskich oraz dla organistów

ilość planowanych imprez - 25

ilość osób - 1000 średni czas trwania imprezy - od kilkudniowych do 14 dniowych

SUMA BRUTTO 816.200.- zł

SUMA NETTO 636.610.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 179.590.- zł

2.2 prowadzenie studium dla dyrygentów chórów polonijnych, studium dla choreografów i kierowników polonijnych zespołów folklorystycznych, studium kultury polskiej, studium tańców polskich, warsztaty etnograficzne

ilość planowanych imprez - 10

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - 14 dniowe spotkania

SUMA BRUTTO 430.600.- zł

SUMA NETTO 335.900.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 94.700 zł

2.3 zakup i dystrybucja do środowisk polskich i polonijnych w świecie strojów ludowych dla zespołów folklorystycznych oraz pomocy repertuarowych

SUMA BRUTTO 64.100.- zł

SUMA NETTO 50.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 14.100.- zl

3) DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA DS. POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POZA GRANICAMI KRAJU

- prowadzenie prac z zakresu specjalistycznej pomocy konserwatorskiej przy odbudowie i odnawianiu polskich zabytków poza Krajem, prowadzenie dokumentacji wybranych zagadnień

SUMA BRUTTO 269.900.- zł

SUMA NETTO 210.500.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 59.400.- zł

4) PROGRAM DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA DOKUMENTACJI WYCHODŹSTWA POLSKIEGO

- opracowywanie zbiorów polonijnych gromadzonych przez Ośrodek Dokumentacji Wychodźstwa Polskiego w Pułtusku.

SUMA BRUTTO 192.300.-zł

SUMA NETTO 150.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 42.300.- zł

III. PROGRAM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

SUMA BRUTTO 1.123.200.- zł

SUMA NETTO 876.110 .- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 247.090.- zl

Duże zainteresowanie dzieci i młodzieży polonijnej pobytami turystyczno - sportowymi w Polsce skłania Stowarzyszenie do przedstawienia tej grupie bogatej oferty uczestnictwa w imprezach krajoznawczych, turystycznych, zawodach sportowych, specjalistycznych obozach. Wśród starszego pokolenia Polonii dużym uznaniem ciszą się pielgrzymki do ośrodków kultu religijnego w Polsce, stąd konieczność ich organizacji. Polonijne klubu poza granicami kraju doposażone zostaną w sprzęt sportowy, a sportowcy skorzystają z możliwości rywalizacji w imprezach sportowych.

Stowarzyszenie jest organizatorem obozów dla dzieci i młodzieży, w których elementy nauki języka polskiego przeplatają się z aktywnym wypoczynkiem, sportem i turystyką. Głównym celem pobytu dzieci i młodzieży jest nauka języka polskiego, poznawanie dorobku i osiągnięć kultury polskiej w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem w formie zajęć sportowych i turystycznych. Zajęcia rekreacyjne pomyślane są tak aby stwarzały dodatkowe możliwości wzbogacania słownictwa i doskonalenia języka polskiego, który staje się podstawowym środkiem wzajemnej komunikacji. Integralnym elementem programu, ogromnie lubianym przez uczestników są zajęcia kulturalne i rozrywkowe typu dyskoteki, szarady umysłowe, konkursy wiedzy o Polsce, wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi świata nauki, sportu, bale przebierańców, otrzęsiny. Uzupełnieniem całości są wycieczki turystyczno-krajoznawcze.

W organizowanych w Polsce imprezach sportowych biorą udział sportowcy reprezentujący odradzające się polonijne kluby sportowe i organizacje turystyczne. Płaszczyzna rywalizacji sportowej jest areną i miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i porównania swoich osiągnięć. Ta forma kontaktów jest często najprostszą ale zarazem najbardziej emocjonującą. Zawiązane kontakty są niezwykle trwałe a zdobyte medale i wyróżnienia w zawodach stanowią dużą pamiątkę z pobytu w Polsce. Niejednokrotnie już sportowcy polonijni wykazali ducha rywalizacji sportowej i na zawodach o charakterze masowym osiągali znaczące rezultaty (np. w Biegu Piastów i Biegu Polonii).

W roku 1998 Stowarzyszenie będzie pomagać klubom sportowym i turystycznym w formie dofinansowania organizowanych przez nie zawodów sportowych.

Uczestnikami wspomnianych przedsięwzięć jest młodzież polska zrzeszona w polskich organizacjach i klubach sportowych oraz turystycznych . Ta forma działalności pozwala na integrację młodego pokolenia Polaków i sprzyja wyzwoleniu ich aktywności na rzecz promocji kultury polskiej w swoich krajach .

Pielgrzymki do znanych w Polsce ośrodków kultu religijnego (Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice, Kalwaria Pacławska) stają się szczególnie cenioną formą odwiedzin kraju przez starsze pokolenie Polaków ze Wschodu. Stowarzyszenie organizuje także leczniczo-wypoczynkowe pobyty kombatantów ze Wschodu a także coraz częściej z Zachodu.

1. organizowanie obozów rekreacyjno - sportowych z nauką języka polskiego dla młodzieży polskiej i polonijnej z zagranicy.

ilość planowanych imprez - 12

ilość osób - 500 średni czas trwania imprezy - 14 dniowe

SUMA BRUTTO 372.800.- zł

SUMA NETTO 290.750.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 82.050.- zł

2. udział sportowców i zespołów z klubów polonijnych w imprezach sportowo-turystycznych

ilość planowanych imprez -15

ilość osób - 700 średni czas trwania imprezy - kilkudniowe

SUMA BRUTTO 390.700.- zł

SUMA NETTO 304.720.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 85.980.- zł

3. udzielanie pomocy organizacyjnej ,merytorycznej i finansowej polonijnym klubom sportowym

SUMA BRUTTO 76.900.- zł

SUMA NETTO 60.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 16.900.- zł

4. organizowanie pobytów turystycznych i pielgrzymkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce

ilość planowanych imprez - 20

ilość osób - 1200 średni czas trwania imprezy - 7 - 14 dniowe

SUMA BRUTTO 282.800.- zł

SUMA NETTO 220.640.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 62.160.- zł

IV.PROGRAM POMOCY POLAKOM W KAZACHSTANIE NA SYBERII I AZJI ŚRODKOWEJ

SUMA BRUTTO 1.025.600.- zł

SUMA NETTO 800.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 225.600 .- zł

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje program pomocy Polakom w Kazachstanie na Syberii i w Azji Środkowej w pięciu płaszczyznach:

1) pomoc finansowa dla organizacji polskich polega będzie na dofinansowaniu czynszów, wyposażenia biur, przejazdów oraz organizowanych przez Polonię imprez;

2) pomoc oświatowa dla szkół obejmuje wyposażenie klas polskich i nauczycieli języka polskiego w sprzęt i pomoce dydaktyczne

3) pomoc rzeczowa i charytatywna dla parafii polskich polega na doposażeniu w niezbędne do pracy materiały i urządzenia

3) promocja kultury polskiej polega głównie na dofinansowaniu przygotowania i organizacji wystaw oraz wyjazdów zespołów artystycznych (koszty transportu, wynajęcia sal, honorariów, itp.);

4) wspieranie Polaków z Kazachstanu, Syberii i Azji Środkowej przebywających w kraju poprzez udzielane w formie pomocy finansowej (zapomogi, stypendia) studentom i uczniom nie posiadającym świadczeń stypendialnych , organizowanie kursów językowych i zawodowych;

5) pomoc repatriantom osiedlonym w Polsce i starającym się o stały pobyt : pomoc finansowa (zapomogi socjalne na zaadaptowanie się) obejmuje głównie osoby starsze, rodziny wielodzietne oraz osoby bez pracy

- pomoc Polakom w Kazachstanie - 630.000.- zł

- pomoc Polakom w Krajach kaukaskich - 50.000.- zł

- pomoc Polakom na Syberii - 120.000.- zł

V. DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA W ZAKRESIE INFORMACJI POLONIJNEJ

SUMA BRUTTO 899.400.- zł

SUMA NETTO 701.500 .- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 197.900.-zł

1. prowadzenie oraz rozbudowa Ośrodka Informacji Polonijnej ( w tym zakupy wyposażenia )

SUMA BRUTTO 219.200.- zł

SUMA NETTO 171.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 48.200.-zł

2. wydawanie "Biuletynu Informacyjnego" dla polonijnych masmediów, informatorów programowych, kalendarza polonijnego

SUMA BRUTTO 359.700.- zł

SUMA NETTO 280.500.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 79.200 zł

3. dofinansowywanie czasopism ,rozgłośni radiowych i telewizyjnych prowadzonych przez środowiska polonijne

SUMA BRUTTO 320.500.- zł

SUMA NETTO 250.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 70.500.-zł

VI. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POLONIJNYCH

SUMA BRUTTO 2.632.700.- zł

SUMA NETTO 2.053.500.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 579.200.- zł

Przedmiotem zainteresowania "Wspólnoty Polskiej" będzie prowadzona przez społeczne organizacje poza granicami kraju, szeroko pojęta działalność kulturalno - oświatowa. Funkcjonowanie domów i siedzib wspomnianych organizacji zyska wsparcie w postaci finansowej pomocy na pokrycie kosztów czynszów, opłat dzierżawnych i związanych z utrzymywaniem biur. Programem pomocy objęte zostanie również rolnictwo na terenie Litwy i Ukrainy (ekspedycja maszyn rolniczych, nasion, sadzonek, kursy, pokazy, praktyki oraz program "strefy żywieniowej miasta Wilna").

W ramach projektu zadania znajdują się spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i polonijnych ze świata w Stowarzyszeniu. Konieczność stałych kontaktów i wymiany informacji i uzgodnień programowych zmusza do bezpośrednich spotkań kierownictwa Stowarzyszenia, jego działaczy i pracowników z przedstawicielami polonijnych organizacji, zespołów, grup zawodowych i innych. Temu celowi służą wizyty w Polsce w Domach Polonii, Oddziałach i Biurze Zarządu Krajowego reprezentantów środowisk polonijnych i polskich z zagranicy.

Odradzające się polskie rolnictwo na Litwie, a także Białorusi i Ukrainie musi korzystać z pomocy sprzętowej i środków produkcji z Polski. Rozpoczęta kilka lat temu akcja pomocowa zaowocowała powstaniem ponad 100 kół polskich rolników na Litwie . Pomoc ta jest konieczna, gdyż brak dotychczas jakiejkolwiek struktury prywatnych gospodarstw spowodował zupełny brak podstawowych narzędzi i środków produkcji rolniczej.. Zamierzamy dokonać zakupów nowego drobnego sprzętu do produkcji rolnej i uruchamiać punkty serwisowe w kółkach rolniczych . Dostarczany najlepszy materiał siewny, sadzeniaki i krzewy oraz drzewka owocowe jest podstawą do realizacji programu wzorcowych polskich gospodarstw rolnych. Uzupełnieniem programu jest wysyłka środków ochrony roślin. Prowadzimy kursy i szkolenia w wielu dziedzinach gospodarki i rolnictwa. Podnosimy poziom wiedzy rolniczej wśród uczniów szkół rolniczych poprzez organizowane praktyki i staże u polskich rolników. Podjęte działania mają także na celu nawiązywanie kontaktów gospodarczych z polskimi przedsiębiorcami związanymi z produkcją rolniczą. Jednym z kierunków wspierania polskich rolników na Wileńszczyźnie jest próba utworzenia "Strefy Żywicielskiej Miasta Wilna". Polega ona na zbudowaniu systemu łączącego producentów żywności , przetwórców i sprzedawców . Pozwoli to na długofalowe ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej polskich rolników .

Kłopoty finansowe , z jakimi borykają się organizacje polskie nie pozwalają na utrzymanie siedzib i pokrycie kosztów utrzymania biur, dlatego pomoc w postaci opłat czynszów i świadczeń jest niezbędna dla ich funkcjonowania. Środki na pokrycie potrzeb organizacji polonijnych skierowane są do następujących krajów : Białoruś, Rosja, Litwa, Łotwa, Ukraina, Czechy, Kraje byłej Jugosławii, Gruzja, tj. tych, w których brak takiego wsparcia oznaczałby całkowite zahamowanie działalności tych organizacji.

Program dofinansowania działalności organizacji polskich obejmuje różne formy ich pracy w tym :

- nauczanie i propagowanie znajomości języka polskiego

- dbałość o korzenie historyczne i kształtowanie polskiej świadomości narodowej

- pogłębianie wiedzy oświatowej i wspieranie działalności naukowej środowisk polskich za

granicą.

- podtrzymywanie kultury polskiej wśród Polonii

- rozwój działalności gospodarczej wśród Polonii i Polaków

- wspieranie funkcjonowania organizacji i stowarzyszeń polskich i polonijnych (w tym także zawodowych).

1. spotkania z przedstawicielami organizacji polskich i polonijnych ze świata

SUMA BRUTTO 512.800.- zł

SUMA NETTO 400.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 112.800.- zł

2. realizacja programu "Strefy Żywieniowej Miasta Wilna" , programu edukacyjnego dla rolników i ogrodników polskich na Wschodzie w tym zakup i ekspedycja maszyn rolniczych , nasion , nawozów dla rolników na Litwie, Białorusi i Ukrainie

SUMA BRUTTO 389.100.- zł

SUMA NETTO 303.500.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 85.600.- zł

3. zakup wyposażenia dla siedzib domów polskich, organizacji polskich i parafii, opłaty czynszów i lokali

* opłaty czynszów, wynajem lokali 350.000 zł

* wyposażenie do Domów Polskich 150. 000 zł

SUMA BRUTTO 641.000.- zł

SUMA NETTO 500.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 141.000.- zł

4. dofinansowanie działalności programowej polskich i polonijnych organizacji społecznych

SUMA BRUTTO 1.089.800.- zł

SUMA NETTO 850.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 239.800.- zł

 

VII. PROGRAM POMOCY SOCJALNEJ

SUMA BRUTTO 942.400.- zł

SUMA NETTO 735.100.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 207.300.- zł

Stowarzyszenie współpracując z organizacjami polonijnymi na Wschodzie stara się wspomagać szczególnie środowiska pozbawione jakiejkolwiek pomocy, a którym ta pomoc jest niezwykle potrzebna. Niejednokrotnie pomoc rzeczowa, żywność, odzież, leki ratują zdrowie i życie wielu naszych rodaków. Pomoc nasza dociera przede wszystkim do środowisk kombatanckich, do osób w podeszłym wieku, ludzi samotnych, sierot, chorych. Pomoc charytatywna jest jednym z nurtów tej pomocy. Innymi formami pomocy polskim środowiskom na Wschodzie są:

- leczenia szpitalne i pobyty sanatoryjne , w szczególności kombatantów i dzieci

- jednorazowe zapomogi finansowe wypłacane osobom znajdującym się w szczególnie dramatycznej sytuacji losowej, rekomendowanych przez organizacje polskie, w tym nauczycielom języka polskiego

- stypendia socjalne dla grupy studentów polonijnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, a nie otrzymują stypendium z innych źródeł. Stowarzyszenie udzielając zapomóg i stypendiów socjalnych stara dostosować wysokość udzielanej pomocy do indywidualnej sytuacji każdego z wnioskodawców.

Kursy rehabilitacyjne organizowane są przy współpracy z wydziałami rehabilitacji wyższych uczelni , których pracownicy naukowi i studenci prowadzą zajęcia z uczestnikami niepełnosprawnymi, w oparciu o bazę techniczną uczelni. Program ukierunkowany jest na korekcję wad postawy; bocznych skrzywień kręgosłupa, postaw skoliotycznych, deformacji klatki piersiowej, zwichnięć stawów biodrowych itp. Tak niejednorodne grupy chorobowe wymagają kinezyterapii indywidualnej. Bardzo istotnym elementem jest pełna integracja w zajęciach kulturalno - oświatowych z grupą dzieci i młodzieży pełnosprawnej.

1. pomoc rzeczowa i zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej, kombatantów, sierot, osób chorych ( zakupy żywności, odzieży, leków, leczenie szpitalne i sanatoryjne)

SUMA BRUTTO 462.800.- zł

SUMA NETTO 361.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 101.800.- zł

2. fundusz stypendialny dla uczniów i studentów

SUMA BRUTTO 192.300.- zł

SUMA NETTO 150.000.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 42.300.-zł

3. organizowanie obozów rehabilitacyjnych i pobytów leczniczo-sanatoryjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych.

ilość planowanych imprez - 10

ilość osób - 300 średni czas trwania imprezy - 21 dniowe turnusy

SUMA BRUTTO 287.300.- zł

SUMA NETTO 224.100.- zł

KOSZTY NIEZBĘDNE DO WYKONANIA ZADANIA 63.200.-zł

Koszty bezpośrednie realizacji poszczególnych zadań w układzie tematycznym - suma 11.310.000 zł

Pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zwane kosztami ogólnymi ( § 17.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1997 roku w sprawie zlecenia zadań państwowych jednostkom niepaństwowym ) - 3.190.000 zł .

OGÓŁEM CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W ROKU 1998 WYNOSI 14.500.000 zł