UCHWAŁA NR 19

PREZYDIUM SENATU RP

z dnia 11 marca 1998 r.

w sprawie zlecenia zadań państwowych

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym (Dz.U. Nr 131, poz.657 oraz z 1995 r. Nr 120, poz. 579) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zleca się jednostkom niepaństwowym, wymienionym w załączniku do uchwały, wykonanie w 1998 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 roku w ramach rozdziału 9995, działu 99, części 11 budżetu państwa - Kancelaria Senatu w wysokości 125.000 zł na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane na rachunki jednostek wymienionych w załączniku do uchwały przez Kancelarię Senatu.

§ 4.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych dla jednostek niepaństwowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 5.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez jednostki niepaństwowe zleconych zadań państwowych sprawuje Kancelaria Senatu.

§ 6.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z jednostkami niepaństwowymi, wymienionymi w załączniku do uchwały, umów określających szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz zasady rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Załącznik do
uchwały nr 19 Prezydium Senatu RP
z dnia 11 marca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych w 1998 r.

1.

Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza

ul. Jana Sawy 5/1

20-632 Lublin

Dofinansowanie kosztów wydawania

kwartalnika ROTA

100.000 zł

   

Dofinansowanie kosztów wydania Wierszy i utworów drobnych na każdą okazję w nakładzie 4000 egz.

 

15.000 zł

   

Dofinansowanie kosztów wydania Kalendarza Polskiego na 1999 r.

10.000 zł

     

---------------

   

Razem:

125.000 zł