UCHWAŁA Nr 18

PREZYDIUM SENATU

z dnia 11 marca 1998 r.

w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora

Na podstawie art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1081) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Senatorowie, nie posiadający stałego lub czasowego zameldowania w Warszawie, mają prawo do stałego zakwaterowania w Warszawie w okresie wykonywania mandatu. Koszty zakwaterowania są pokrywane z budżetu Kancelarii Senatu.

§ 2.

1. Zakwaterowanie senatorów, o którym mowa w § 1, zapewnia Kancelaria Senatu. Senatorowie mogą być zakwaterowani w:

- Domu Poselskim Kancelarii Sejmu,

- hotelach,

- mieszkaniach prywatnych na podstawie umowy najmu zawieranej z właścicielem mieszkania przez Kancelarię Senatu.

2. Zasady korzystania przez senatorów z mieszkań prywatnych, o których mowa w ust. 1, określa zarządzenie Szefa Kancelarii Senatu.

§ 3.

1. Senatorom, w związku z wykonywaniem mandatu, przysługuje prawo do refundacji ponoszonych kosztów noclegów w miejscowościach poza Warszawą oraz miejscem stałego zamieszkania.

2. Refundacja kosztów, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana do wysokości 4.000 zł rocznie przez Kancelarię Senatu na podstawie przedłożonych rachunków wraz z oświadczeniem senatora, że nocleg miał miejsce w związku z wykonywaniem mandatu.

§ 4.

Wydatki związane z realizacją uchwały pokrywane są ze środków przewidzianych corocznie na ten cel w budżecie Kancelarii Senatu.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 8 Prezydium Senatu z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 1998 r.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK